resize ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด "หนังสือดีเด่น” ประจำปี 2566 - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

    ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ผู้ประพันธ์หนังสือ เล่าเรื่องอนุภาค : อะตอม ควอร์ก เซิร์นและพระมหากรุณาธิคุณ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด "หนังสือดีเด่น” ประจำปี 2566 

     หนังสือ เล่าเรื่องอนุภาค : อะตอม ควอร์ก เซิร์นและพระมหากรุณาธิคุณ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด "หนังสือดีเด่น” ประจำปี 2566 ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประพันธ์โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ผู้อำนวยการท่านแรกของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) .

    หนังสือ "เล่าเรื่องอนุภาค : อะตอมควอร์ก เซิร์นและพระมหากรุณาธิคุณ" จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกที่ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ทั้งทฤษฎีและผลการทดลองเชิงประจักษ์ตั้งแต่ต้นคริสต์ศักราช 1800 หรือราว 200 ปีมาแล้ว จนปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้เป็นอัจฉริยะ ได้รับการยกย่องด้วยรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์อันมีชื่อเสียงและทรงเกียรติทั้งสิ้น เกิดการค้นพบทฤษฎีใหม่เรียกว่า ควอนตัม ใน ค.ศ. 1900 เพื่ออธิบายพฤติกรรมของวัตถุขนาดอะตอมและเล็กกว่าอะตอมซึ่งไม่อาจอธิบายได้ด้วยทฤษฎีของนิวตันที่รุ่งเรืองยั่งยืนมาก่อนหน้านั้นกว่า 200 ปี ซึ่งเหมาะสำหรับการอธิบายวัตถุขนาดใหญ่ที่มองเห็นด้วยสายตาเราการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุคเริ่มต้นของการค้นพบอิเล็กตรอน .

     รางวัลหนังสือดีเด่น โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประกวดหนังสือดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการกระจายหนังสือดี มีคุณภาพ และสารประโยชน์สู่สาธารณชนให้มากยิ่งขึ้นและเพื่อกระตุ้นให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้จัดพิมพ์ ผู้ประพันธ์ ผู้วาดภาพประกอบ และบุคคลทั่วไปผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการผลิตหนังสือเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญที่จะผลิตหนังสือดี มีคุณค่า มีสารประโยชน์ รวมทั้งพัฒนารูปแบบและเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีหนังสืออ่านที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น .

    สนใจหนังสือ เล่าเรื่องอนุภาค : อะตอม ควอร์ก เซิร์นและพระมหากรุณาธิคุณ คลิก https://www.chulabook.com/th/product-details/163984

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม นำมาซึ่งการจัดตั้งเป็น"โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538

ดูทั้งหมด