resize ประชุมเพื่อแนะนำการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนพิการ - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เอกสารประกอบการอบรม

มารู้จัก KIdbright เบื้องต้น  | คลิก
โครงการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งสำหรับ  |  คลิก