resize ห้องเรียนOnline - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

หลักสูตรออนไลน์ โครงการเด็กป่วยในโรงพยาบาล

   มีหลักสูตรดังนี้
      1. การสัมมนาออนไลน์ (Webinar) โครงการพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ฯ ประจำปี 2563

เข้าดูหลักสูตรดูทั้งหมด

หลักสูตรออนไลน์ โครงการสมองกลฝังตัว & 3D printing & IoT

   มีหลักสูตรดังนี้
      1. “ค่าย 1 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวและสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D-printer”
          วันศุกร์ที่ 9 - วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563

เข้าดูหลักสูตรดูทั้งหมด

หลักสูตรออนไลน์ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ

   มีหลักสูตรดังนี้
      1. การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์เรื่อง KidBright IoT สำหรับนักเรียนพิการ
          ระหว่างวันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2563

เข้าดูหลักสูตรดูทั้งหมด

หลักสูตรออนไลน์ โครงการ solar cell ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไทยภูเขา

   มีหลักสูตรดังนี้
      1. สัมมนาออนไลน์ (Webinar) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เรื่อง “การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อติดต่อออนไลน์พื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล” วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

เข้าดูหลักสูตรดูทั้งหมด