resize ห้องเรียนOnline - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

หลักสูตรออนไลน์ โครงการ solar cell ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไทยภูเขา

   มีหลักสูตรดังนี้
      1. สัมมนาออนไลน์ (Webinar) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เรื่อง “การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อติดต่อออนไลน์พื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล” วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

เข้าดูหลักสูตรดูทั้งหมด