resize การฝึกวิชาชีพไอทีสำหรับผู้ต้องขัง - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการฝึกวิชาชีพ Call Center เริ่มต้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ได้รับเลือกให้เป็นเรือนจำนำร่อง ในการฝึกวิชาชีพ Call Center 1188 สำหรับการให้บริการ Telesale คือ การให้บริการเสริมบนโทรศัพท์มือถือนั่นเอง  

กิจกรรม: คอมพิวเตอร์เพื่อการฝึกอาชีพ

โครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ให้ผู้ต้องขังได้ปฏิบัติจริง โดยให้รับจ้างทำงานภายในเรือนจำ/ทัณฑสถานนั้นๆ เช่น รับจ้างพิมพ์รายงาน จัดทำหนังสือเสียงเดซี่สำหรับผู้พิการตาบอด (รับงานจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย) ทำนามบัตร กระดาษเขียนจดหมาย การ์ดอวยพร สำหรับจำหน่ายภายในเรือนจำ เป็นต้น สร้างรายได้ระหว่างต้องโทษหรือเก็บเป็นทุนหลังพ้นโทษได้ รายได้ของผู้ต้องขังจากเรือนจำ/ทัณฑสถานจากการใช้ความรู้ด้านไอที คิดเป็นเงินรวมกว่า 13 ล้านบาท (ข้อมูล พ.ศ.2545 – 2556)

โครงการไอทีเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง

     โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ระหว่างที่อยู่ในที่คุมขัง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างรายได้และคุณค่าต่อตนเอง และนำความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้รับระหว่างต้องโทษ ไปประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษได้ อ่านต่อ