resize การประชุมเผยแพร่ผลงานโครงการอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

             โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประชุมเผยแพร่ผลงานโครงการอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 27 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมดิอิมเพรส จ.น่าน

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก


รูปภาพ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6