resize ไอทีเพื่อการศึกษา - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

      สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลในอันที่จะนำเทคโนโลยีสาระสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชนได้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนในชนบทและเพื่อการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส จึงได้ดำเนินงานโครงการ “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา” ขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาครูนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนให้สามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการทำงาน ดังนี้

     1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในโรงเรียนชนบท (ทสรช.): เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอซีทีในการเรียนการสอนวิชาต่างๆให้ผู้เรียนได้ใช้เพื่อการเรียนรู้การอาชีพและมีทักษะที่จำเป็นในยุคปัจจุบันฯ ตัวอย่างกิจกรรมเช่น โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. โครงการ สมองกลฝังตัว & 3D printing & IoT โครงการ eDLTV เป็นต้น

     2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม: เพื่อประยุกต์ใช้ไอซีทีที่เหมาะสมกับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น

     3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม: เพื่อประยุกต์ใช้ไอซีทีที่เหมาะสมกับกลุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเช่นการใช้ไอซีทีจัดการเรียนการสอนสำหรับครูสอนศาสนาเป็นต้น