resize ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบ แห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (ค.ศ. 2022) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบ แห่งสิงคโปร์
(Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (ค.ศ. 2022)
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ มหาวิทยาลัยไปศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ จำนวน 3 ทุน ประจำปีการศึกษา 2565 (ค.ศ. 2022) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประกาศรับสมัครคัดเลือก

ใบสมัคร

ติดต่อสอบถามได้ที่ :
คุณเยาวลักษณ์ คนคล่อง 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81813 (เยาวลักษณ์)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


แผนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์
(Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์
ประจำปีการศึกษา 2565 (ค.ศ. 2022) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

ที่

แผนการดำเนินงาน

ระยะเวลา

1

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน

สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกได้ที่ https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/

18มกราคม 2565 -  18 กุมภาพันธ์ 2565

2

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ) พิจารณาผู้สมัครคัดเลือกจากใบสมัครในเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและตามประกาศรับสมัคร

19 กุมภาพันธ์ 2565 - 25 กุมภาพันธ์ 2565

3

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ส่งรายชื่อพร้อมใบสมัครของผู้สมัครคัดเลือกให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์

25 กุมภาพันธ์ 2565

4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์พิจารณาผู้สมัครคัดเลือกตามรายชื่อในข้อ 3 จากใบสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของหลักสูตร และหัวข้อวิจัย กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัย

26 กุมภาพันธ์ 2565 - 18 มีนาคม 2565

5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ แจ้งรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และหัวข้อวิจัย กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมายังมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ

18 มีนาคม 2565

6

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกตามที่ได้รับจาก SUTD ในข้อ 5 เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ (https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/) และแจ้งให้ผู้สมัครคัดเลือกตามรายการนี้ ส่งใบสมัครที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย (https://admission.sutd.edu.sg/psp/CSADM1PRD/APPLICANT/HRMS/?cmd=login&languageCd=ENG&)

22 มีนาคม 2565

7

ผู้สมัครคัดเลือก (ตามข้อ 5, ข้อ 6) ส่งใบสมัครที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

23 มีนาคม 2565 - 29 มีนาคม 2565

8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์พิจารณาประเมินผู้สมัครคัดเลือก (ตามข้อ 7) ในส่วนที่เกี่ยวกับความรู้ทางเทคนิคและทักษะการสื่อสาร (มหาวิทยาลัยฯ อาจติดต่อผู้สมัครบางรายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม)

30 มีนาคม 2565 – 15 เมษายน 2565

9

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ (มีผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ ร่วมเป็นกรรมการ) ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

23 เมษายน 2565

10

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ทางเว็บไซต์ (https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/)        

พฤษภาคม 2565

11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์มีหนังสือแจ้งรับเข้าศึกษาและทุนการศึกษาให้แก่
ผู้ได้รับทุน (ตามข้อ
11)

พฤษภาคม 2565 – 6 พฤษภาคม 2565

12

ผู้ได้รับทุนออกเดินทางเพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์

ปลายเดือนสิงหาคม 2565

 

Timeline for the Students Selection Process of HRH- SUTD Scholarship

(for Academic Year 2022) 

No.

Action Plan

Time frame

1

Princess Sirindhorn IT Foundation (PSIT) announces the call for applications for admission to the SUTD PhD program with scholarship

via https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/   which provides SUTD program detail, minimum requirements for admission & an application form.

Mon 18 Jan 2022 – Fri 18 Feb 2022

 

2

PSIT/NSTDA reviews and shortlists applicants who meet the following SUTD requirements

Sat 19 Feb 2022 – Fri 25 Feb 2022

3

PSIT / NSTDA sends the short listed applications (those who passed the preliminary screening) to SUTD.

Fri 25 Feb 2022

4

SUTD review the applications of those applicants in the short-list; the review process will involve SUTD professor(s) identified by applications, Faculty/Pillar committees; etc.

Sat 26 Feb 2022 – Fri 18 Mar 2022

5

SUTD identifies the applications who can be considered for admission and sent the list to PSIT.

Fri 18 Mar 2022

6

PSIT announce the list of applicants (from action item  #5) who would be called for an interview and inform these applicants to apply formally to SUTD via the web site link (https://admission.sutd.edu.sg/psp/CSADM1PRD/APPLICANT/HRMS/?cmd=login&languageCd=ENG&).

Tue 22 Mar 2022

7

Applicants (from action item #5 and #6) submit a formal application to SUTD.

Wed 23 Mar 2022 – Tue 29 Mar 2022

8

SUTD assesses applicants for their technical knowledge and communication skills (SUTD may decide to contact some applicants for further information that would help in the assessment).

Wed 30 Mar 2022 – Fri 15 Apr 2022

9

Applicants interview by the Selection Committee (with SUTD representative(s) as the committee member(s))

Sat 23 Apr 2022

10

Announces the name of the applicant(s) who will receive an offer for the HRH- SUTD scholarship through website (https://www.princess-it.org/th/scholarship/SUTD/)  

Mon 3 May 2022


11

SUTD sends out formal admission offer with scholarship to applicants.

Tue 3 May –  Fri 6 May 2022

12

Applicants who accepted SUTD admission/ scholarship offer depart for SUTD after they receive the student VISA

Around last week of Aug 2022