resize การประชุมไทย – ลาว ครั้งที่ 1 - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 22 มกราคม 2559

สถานที่ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทร์       ผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายไทย : เลขานุการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ, เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์, อ.ดวงสมร และผู้อำนวยการ /คณะครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

ผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายลาว : ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนหลัก 67

เนื้อหาสาระในการประชุม

       • โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย เสนอรูปแบบการสอนและสาธิตปฏิบัติการทดลองเบื้องต้นของโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร พร้อมกับให้ครูจาก ร.ร.หลัก 67 ได้ลองใช้การทดลอง

       • โรงเรียนหลัก 67 เสนอข้อมูลความต้องการช่วยเหลือ เช่น สถานที่, ห้องปฏิบัติ, อุปกรณ์ทดลอง เป็นต้น

       • ในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม คณะครูจาก ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร จะเดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนหลัก 67 และคณะครูจาก รร.หลัก 67 ก็จะมาเยี่ยมชมกิจกรรมที่ รร.ปทุมเทพวิทยาคารเพื่อให้มีข้อมูลซึ่งกันและกันมากขึ้น

       • กำหนดการประชุมครั้งต่อไปในเดือนเมษายน 2559 เพื่อพิจารณาด้านงบประมาณและภาระกิจรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานภายในขอบข่ายของระเบียบราชการ

ผลการประชุม แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ส่วน ดังนี้

       1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ พัฒนาและปรับปรุงโครงการพื้นฐานด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้แก่ สถานที่ ห้องเรียนและอุปกรณ์การทดลอง เป็นต้น

       2. ด้านหลักสูตร และกิจกรรมในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ พัฒนาและคัดเลือกกิจกรรม หลักสูตร ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของ สปป. ลาว ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียน

       3. ด้านบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ พัฒนาและจัดอบรมเทคนิคการเรียนการสอนด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่ครูหลัก 67 และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน ไทย - ลาว

ภาพครูโรงเรียนหลัก 67 สาธิตการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์ (1) ทดสอบวิตามินซี (2) และไฟฟ้าภาพตัวอย่างเครื่องมือ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่นำมาสาธิตให้แก่คณะครูโรงเรียนหลัก 67