resize สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ (23 ก.พ. 59) - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

เครดิตโดย http://news.ch7.com/detail/162255

link original : คลิก

            วันที่ 23 กุมพาพันธ์ 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ (Kampong Speu Institute of Technology) อำเภอทะปง จังหวัดกำปงสปือ และทรงเปิดแพรคลุมป้ายสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล บ้านซ็อมโบร์ ตำบลซ็อมโบร์ อำเภอปราสาทซ็อมโบร์ จังหวัดกำปงธม ซึ่งเป็นโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา