resize อบรมเรื่อง “Game Maker ของบทเรียนเสริมการอ่าน” - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

        มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสถาบันภาษาไทยสิริธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการ “ทุนเพื่อครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในการจัดทำบทเรียนเสริมการอ่านแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา” เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมในกลุ่มที่ ๖ ได้จัดทำบทเรียนเสริมการอ่านแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้จัดให้มีการอบรมเรื่อง “Game Maker ของบทเรียนเสริมการอ่าน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำร่องในการนำบทเรียนเสริมการอ่านจากโครงการทุนเพื่อครูภาษาไทยฯ มาจัดทำเป็นเกมบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนนำเกมของบทเรียนฯ ไปทดลองใช้กับนักเรียนของตนเองต่อไป ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ – วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี โดยมีผู้เข้าอบรมประมาณ ๒๕ คน ได้แก่ ครู สามเณร และคณะวิทยากร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/ThaiPrincessIT/photos/pcb.1623755664399947/1623754937733353/?type=3&theater