การอบรม การจัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา และการใช้ Fabrication

Fablab รุ่นที่ 1

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินกิจกรรม “การอบรมครู จัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา” ภายใต้ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูในรูปแบบ Train the trainer จากสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้และความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ Fabrication Lab บูรณาการความรู้ร่วมกันของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการทางวิศวกรรม ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และสร้างแรงบันดาลใจ (inspiration) ให้แก่นักเรียนของตนเองได้ โดยสถานศึกษายังไม่จำเป็นต้องมีการลงทุน Fabrication Lab ในช่วงต้น ซึ่งสถานศึกษาอาจลงทุนเองในภายหลัง หรือมาใช้ Fabrication Lab ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ได้