กิจกรรม “การพัฒนาความสามารถในการอ่านให้แก่นักเรียนมัธยม” โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม ปี 2562 ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1558590355701

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสถาบันภาษาไทยสิริธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรม “การพัฒนาความสามารถในการอ่านให้แก่นักเรียนมัธยม” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้นำ “บทเรียนเสริมการอ่าน” มาทำกิจกรรมพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจให้กับนักเรียนมัธยมของตนเอง และเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในทักษะการอ่านคือ การอ่านจับรายละเอียด การอ่านจับประเด็นหลัก และการอ่านตีความ

มูลนิธิฯ ร่วมกับ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการอบรมกิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการอ่านให้แก่นักเรียนมัธยม ครั้งที่ 1 : การเลือกชุดบทอ่านและจัดทำแผนพัฒนานักเรียน ในวันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา วัดพระแก้ว ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งนี้ ครูผู้เข้าร่วมโครงการ ทำการคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน และจัดให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เพื่อนำมาใช้ในการอบรมครั้งนี้ ทั้งนี้ กรุณาส่งผลการทดสอบก่อนเรียนให้แก่มูลนิธิฯ ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hrhit@nstda.or.th

1. กิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการอ่านให้แก่นักเรียนมัธยม (ไฟล์เอกสารกิจกรรม)
2. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
2.1   คำชี้แจง
2.2   แบบทดสอบ
2.3  เฉลยแบบทดสอบ
2.4  ตารางกรอกคะแนน
3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา
3.1 บทอ่าน 63 เรื่อง (บทอ่าน, คำถาม, เฉลย)
3.2 ตารางบันทึกพัฒนาการในการอ่านของนักเรียนรายบุคคล 
3.3 ตารางคานวณคะแนนพัฒนาการ : เปรียบเทียบผล pre-test และ post-test ของนักเรียน

 

เอกสารถวายรายงาน ครั้งที่ 1 / 2562

1552968888420

>>>>>>>>>  All PDF Download    <<<<<<<<<
>>>>>>>>> All PowerPoint Download <<<<<<<<<

วาระ PDF PTT
3.1 โครงการความร่วมมือไทย – GSI/FAIR ตามพระราชดำริฯ Download Download
3.2 โครงการไทย-เดซีเพื่อพัฒนากำลังคนและการวิจัยพัฒนา Download Download
3.3 โครงการความสัมพันธ์ไทย-เซิร์นตามพระราชดำริ Download Download
3.4 โครงการความร่วมมือกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (Chinese Academy of Sciences: CAS) เพื่อพัฒนากำลังคนและการวิจัยพัฒนา Download Download
3.5.1 การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี Download Download
3.5.2 การประชุม Global Young Scientists Summit: GYSS ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ Download Download
3.6 โครงการคัดเลือกนักศึกษาทุนพระราชทาน Download Download
3.7.1 โครงการวิจัยขั้วโลกใต้ตามพระราชดำริฯ Download Download
3.7.2 ความร่วมมือขั้วโลกเหนือกับประเทศนอร์เวย์ ตามพระราชดำริฯ Download Download
3.8 โครงการภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering Consortium) Download Download
3.9 โครงการพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่โรงเรียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) Download Download
3.10 โครงการความร่วมมือกับจูลิช (JÜLICH) ตามพระราชดำริ Download Download

VDO – Thai Arctic Expedition for Mar2019 ver5.mp4

เอกสารการประชุม ครั้ง ๒/๒๕๖๑

1519619243556

>>>>>>>>>  All PDF Download    <<<<<<<<<
>>>>>>>>> All PowerPoint Download <<<<<<<<<

วาระ PDF PTT
3.1 โครงการคืนความสุขในการบดเคี้ยวให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม Download Download
3.2 โครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับมชนชายขอบ Download Download
3.3 โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) Download Download
4.1  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา Download Download
4.2 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ Download Download
4.3 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล Download Download
4.4 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง Download Download
4.5 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน Download Download

เอกสารถวายรายงานครั้งที่ 1/2561

1515135954106

>>>>>>>>>  All PDF Download    <<<<<<<<<
>>>>>>>>> All PowerPoint Download <<<<<<<<<

วาระ PDF PTT
3.1 โครงการความร่วมมือไทย – GSI/FAIR Download Download
3.2 โครงการไทย-เดซีเพื่อพัฒนากําลังคนและการวิจัยพัฒนา Download Download
3.3 โครงการความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น Download Download
3.4 โครงการความร่วมมือไทย – สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน
(Chinese Academy of Sciences: CAS) เพื่อพัฒนา กําลังคน
และการวิจัยพัฒนา
Download Download
3.5.1 โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัล
โนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Download Download
3.5.2 โครงการการคดัเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม Global Young Scientists Summit : GYSS ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ Download Download
3.6 โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา Download Download
3.7.1 โครงการวิจัยขั้วโลกใต้ Download Download
3.7.2 โครงการความร่วมมือขั้วโลกเหนือ Download Download
3.8 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับสายส่ง ณ สถาบนัเทคโนโลยีกําปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา Download Download
3.9 โครงการภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย Download Download
3.10 โครงการพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่โรงเรียนใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โรงเรียนวัฒนธรรม
ชนเผ่าเด็กกําพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗)
Download Download