ใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ

<<back

  • ใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ

เมื่อ : วันที่ 6 มี.ค. 2561
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราช ธานี
จัดโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราช ธานี


        มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชเครือข่าย วางแผนจัดการประกวด เรื่องเล่าดิจิทัล “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม” ประจำ 2561 (ครั้งที่ 4) ใน 3 ภูมิภาค ดังนั้น ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism” ขึ้นสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม ในวันที่ 6 มีนาคม 2561
        มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ เรียนรู้แนวทางการออกแบบกิจกรรม แนะนำแหล่งข้อมูลเพื่อสามารถศึกษาเพิ่มเติมผ่านระบบ MOOC ตลอดจนประชาสัมพันธ์การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัลครั้งที่ 4 กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 100 คน ประกอบด้วย ครู 8 คน จาก 3 โรงเรียน นักศึกษา 78 คนจาก 2 มหาวิยาลัย และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 14 คน จาก 2 มหาวิทยาลัย

เมื่อ : วันที่ 14 ก.พ. 2561
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
จัดโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


        มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชเครือข่าย วางแผนจัดการประกวด เรื่องเล่าดิจิทัล “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม” ประจำ 2561 (ครั้งที่ 4) ใน 3 ภูมิภาค ดังนั้น ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism” ขึ้นสำหรับภาคใต้ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
        มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ เรียนรู้แนวทางการออกแบบกิจกรรม แนะนำแหล่งข้อมูลเพื่อสามารถศึกษาเพิ่มเติมผ่านระบบ MOOC ตลอดจนประชาสัมพันธ์การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัลครั้งที่ 4 กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 267 คน ประกอบด้วย ครู 21 คนจาก นักศึกษา 225 คน และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 21 คน

             มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วางแผนจัดการประกวด เรื่องเล่าดิจิทัล “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม” ประจำ 2561 (ครั้งที่ 4) ดังนั้น ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism” ขึ้น

             มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ เรียนรู้แนวทางการออกแบบกิจกรรม แนะนำแหล่งข้อมูลเพื่อสามารถศึกษาเพิ่มเติมผ่านระบบ MOOC ตลอดจนประชาสัมพันธ์การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัลครั้งที่ 4

             กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 152 คน ประกอบด้วย ครู 53 คนจาก 37 โรงเรียน นักศึกษา 89 คนจาก 1 มหาวิทยาลัย และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 คนจาก 2 มหาวิทยาลัย

การประกวดและนาเสนอเรื่องเล่าดิจิทัล การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริฯ ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้อง Auditorium อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิริธร

อบรม PBL + วิพากษ์งานวิจัย

ลงพื้นที่ผู้เรียนยุคใหม่

จัดอบรม PBL

ลงพื้นที่สภาการศึกษา ครั้งที่3

ประชุมระดมสมองปรับกระบวนทัศน์

ลงพิ้นที่ ครั้งที่ 1

การอบรมปรับกระบวนทัศน์ (ครั้งที่2)