TH  |  EN

    ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (ค.ศ. 2022) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ

    ตามที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้มีประกาศลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (ค.ศ. 2022) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมีทุนจำนวน 3 ทุน มีรายละเอียดทุนและเงื่อนไขการศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ โดยกำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น

    บัดนี้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิและมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้ขยายเวลารับสมัครทุนดังกล่าว โดยกำหนดปิดรับสมัคร จากเดิมวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประกาศการขยายเวลาและเพิ่มสาขาวิชา

ใบสมัคร

URL ที่เกี่ยวข้อง

แผนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์

(Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์

ประจำปีการศึกษา 2565 (ค.ศ. 2022) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

ที่

แผนการดำเนินงาน

ระยะเวลา

1

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกได้ที่

https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/

18 มกราคม 2565 –  

28 กุมภาพันธ์ 2565

2

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ) พิจารณาผู้สมัครคัดเลือกจากใบสมัครในเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและตามประกาศรับสมัคร

1 มีนาคม 2565 –

3 มีนาคม 2565

3

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ส่งรายชื่อพร้อมใบสมัครของผู้สมัครคัดเลือกให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์

4 มีนาคม 2565

4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์พิจารณาผู้สมัครคัดเลือกตามรายชื่อในข้อ 3 จากใบสมัคร
เพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของหลักสูตร และหัวข้อวิจัย กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัย

5 มีนาคม 2565 –

18 มีนาคม 2565

5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ แจ้งรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และหัวข้อวิจัย กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมายังมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ

18 มีนาคม 2565

6

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกตามที่ได้รับจาก SUTD ในข้อ 5
เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ (https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/)

และแจ้งให้ผู้สมัครคัดเลือกตามรายการนี้ ส่งใบสมัครที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย(https://admission.sutd.edu.sg/psp/CSADM1PRD/APPLICANT/HRMS/?cmd=login&languageCd=ENG&)

22 มีนาคม 2565

7

ผู้สมัครคัดเลือก (ตามข้อ 5, ข้อ 6) ส่งใบสมัครที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

23 มีนาคม 2565 –

29 มีนาคม 2565

8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์พิจารณาประเมินผู้สมัครคัดเลือก (ตามข้อ 7) ในส่วนที่เกี่ยวกับความรู้ทางเทคนิคและทักษะการสื่อสาร (มหาวิทยาลัยฯ อาจติดต่อผู้สมัครบางรายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม)

30 มีนาคม 2565 –

15 เมษายน 2565

9

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ (มีผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ร่วมเป็นกรรมการ) ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

23 เมษายน 2565

10

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ทางเว็บไซต์

https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/   

2 พฤษภาคม 2565

11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์มีหนังสือแจ้งรับเข้าศึกษาและทุนการศึกษาให้แก่ผู้ได้รับทุน
(ตามข้อ 10)

3 พฤษภาคม 2565 –

6 พฤษภาคม 2565

12

ผู้ได้รับทุนออกเดินทางเพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์

ปลายเดือนสิงหาคม 2565

 

Timeline for the Students Selection Process of

HRH – Singapore University of Technology and Design (SUTD) Scholarship

(for Academic Year 2022)

No.

Action Plan

Time frame

1

Princess Sirindhorn IT Foundation (PSIT) announces the call for applications for admission to the SUTD PhD program with scholarship
via https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/  which provides SUTD program detail, minimum requirements for admission & an application form.

Mon 18 Jan 2022 –
Mon 28 Feb 2022

 

2

PSIT / NSTDA reviews and shortlists applicants who meet the following SUTD requirements:A.      Completed (or expected to complete in the current academic year) a Bachelor’s or Master’s degree in Engineering, Computer, Science, Mathematics and Statistics, other related disciplines.

B.      Cumulative GPA for the undergraduate degree is no lower than 3.5 (out of 4.0), is among

the top 5% of the graduating cohort and has or expected to receive a First-Class Honors

(Highest Distinction / Summa Cum Laude).

C.      English Proficiency Test (if medium of instruction in studies is not in English)

–         TOEFL (Internet based – iBT): a minimum score of 90, or

–         IELTS: a minimum score of 6.5 over all components

Tue 1 Mar 2022 –
Thur 3 Mar 2022

3

PSIT / NSTDA sends the short listed applications (those who passed the preliminary screening) to SUTD.

Fri 4 Mar 2022

4

SUTD review the applications of those applicants in the short-list; the review process will involve SUTD professor(s) identified by applications, Faculty/Pillar committees; etc.

Sat 5 Mar 2022 –
Fri 18 Mar 2022

5

SUTD identifies the applications who can be considered for admission and sent the list to PSIT.

Fri 18 Mar 2022

6

PSIT announce the list of applicants (from action item  #5) who would be called for an interview and inform these applicants to apply formally to SUTD via the web site linkhttps://bit.ly/3JIxXj3 

Tue 22 Mar 2022

7

Applicants (from action item #5 and #6) submit a formal application to SUTD.

Wed 23 Mar 2022 – Tue 29 Mar 2022

8

SUTD assesses applicants for their technical knowledge and communication skills (SUTD may decide to contact some applicants for further information that would help in the assessment).

Wed 30 Mar 2022 –

Fri 15 Apr 2022

9

Applicants interview by the Selection Committee (with SUTD representative(s) as the committee member(s))

Sat 23 Apr 2022

10

PSIT inform SUTD of the final selection and announces the name of the applicant(s) who will receive an offer for the HRH- SUTD scholarship through website

(https://www.princess-it.org/th/scholarship/SUTD/)

Mon 2 May 2022

11

SUTD sends out formal admission offer with scholarship to applicants.

Tue 3 May 2022 – 

Fri 6 May 2022

12

Applicants who accepted SUTD admission/ scholarship offer depart for SUTD after they receive the student VISA

Around last week of Aug 2022