กิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว Show&Share 2023

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

 

 

———————————————————-

ระเบียบวิธีและกติกาการแข่งขันกิจกรรม Show & Share 2023 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว
ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 1  – 2 ธันวาคม 2566
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ระเบียบการประกวดโครงงาน

  • จำนวนผู้เข้าประกวด ทีมละไม่เกิน 3 คน แต่ละทีมเข้าประกวดได้ไม่เกิน 1 โครงงาน ที่ปรึกษา ไม่กิน 2 คน
  • ข้อมูล ภาพ และเสียง ที่นำมาประกอบ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือหากได้รับอนุญาตควรอ้างอิงแหล่งที่มา
    ซึ่งกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ ใด ๆ คณะกรรมการตัดสินจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
  • ให้คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

     1. ส่งชื่อโครงงาน, คณะผู้จัดทำ , ครูที่ปรึกษา , โรงเรียน

    หมายเหตุ กรรมการอาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอ จำนวนรอบของการพิจารณาตัดสินได้ตามความเหมาะสม

     2. จัดรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ Short-Report

      เป็นบทความภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ที่มีความยาว 8 – 10 หน้ากระดาษขนาด A4 พิมพ์ด้วย ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16 pts. อาจมีภาพ ตาราง แผนภูมิประกอบได้ โดยมีทั้งหมดนี้รวมอยู่ ในข้อจำกัดจำนวนไม่เกิน 10 หน้า และตั้งค่าหน้ากระดาษ บน ล่าง ซ้าย ขวา 1 นิ้ว

      ประกอบไปด้วย หัวข้อหลัก ดังนี้

     หน้าปกต้องมี Logo
      –  สอวช.
      –  บพค. 
      –  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
      –  สวทช.
      –  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      –  โรงเรียนผู้จัดทำโครงงาน

    หัวข้อ

      1. ชื่อเรื่องวิจัย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
      2. ชื่อ นามสกุลผู้ทำโครงงาน ระดับชั้น โรงเรียน Email / ชื่อ นามสกุล ครูที่ปรึกษา
      3. บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
      4. คำสำคัญ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ไม่เกิน 3 คำ
      5. บทนำ (Introduction)
      6. วัตถุประสงค์ของโครงงาน (Purpose/Objective)
      7. ขอบเขตการวิจัย|
      8. ทวนวรรณกรรม (Literature Review)
      9. วิธีดำเนินการวิจัย (Methodology)
      10. ผลการวิจัย (Findings/ Results)
      11. สรุป และอภิปรายผลการวิจัย (Conclusion and Discussion)
      12. ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
      13. เอกสารอ้างอิง (References)

         สามารถดูตัวอย่างได้ที่ :  ตัวอย่างรูปเล่ม

    3. Poster 1 ฉบับ  ( ขนาด 1  A3 ) หัวข้อที่กำหนดมีดังนี้
       1. Logo
         –  สอวช.
         –  บพค. 
         –  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
         –  สวทช.
         –  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         –  โรงเรียนผู้จัดทำโครงงาน
      2. ชื่อคณะผู้จัดทำและที่ปรึกษาโครงงาน
      3. ชื่อโรงเรียน
      4.  บทคัดย่อ
      5.  เป้าหมายของการทำโครงงานหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข
      6.  กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้
      7.  ผลการทดสอบตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
      8.  สรุปผลการ
      9.  เอกสารอ้างอิง
      10. ภาพถ่ายคณะผู้จัดทำและที่ปรึกษาโครงงานถ่ายพร้อมกับโครงงาน 1 รูป
      11.  QR Code VDO จาก youtube  (การทำงานของโครงงาน)

      4. ส่ง URL คลิป VDO จาก Youtube 
      – จัดทำคลิป VDO พร้อมนำคลิปขึ้น Youtube 3-5 นาที
     สิ่งที่ต้องมีในคลิป  
      1. Logo
          –  สอวช.
          –  บพค. 
          –  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
          –  สวทช.
          –  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          –  โรงเรียนผู้จัดทำโครงงาน
      2. ชื่อคณะผู้จัดทำและที่ปรึกษาโครงงาน
      3. ชื่อโรงเรียน
      4. แรงจูงใจ/ปัญหา/เป้าหมาย
      5. กระบวนการทำงาน สามธิต Model ที่คิดว่าเป็น ไฮไลด์
      6. แสดงส่วน Coding คราว ๆ ว่า ส่วนไหนเป็นอะไร ไม่ต้องลงรายละเอียด
      7. สรุปผล
      8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงาน

ส่งผลงานเพื่อเข้าประกวด ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566