TH  |  EN

กิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว Show&Share 2023

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)
จำนวน 38 โครงงาน

กลุ่มเหรียญทอง จำนวน 8 โครงงาน

กลุ่มเหรียญเงิน จำนวน 17 โครงงาน

กลุ่มเหรียญทองแดง จำนวน 18 โครงงาน

โครงงานระบบเตือนภัยภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ด้วยสัญญาณเสียง แสงและรายงานทางไลน์ อัตโนมัติโดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบ 2 ครั้ง( Double Check -Send to Line) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมรราช

ดูเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรการแข่งขัน
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

ลำดับรางวัลชื่อโครงงานชื่อโรงเรียน

เลขเกียรติบัตร

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

1เหรียญทองโครงงานโปรแกรมแปลภาษามือโรงเรียนราชินี จ.กทม.25661202-0557
2เหรียญทองโครงงาน The third eye warns in deserted placesโรงเรียนราชินี จ.กทม.25661202-0558
3เหรียญทองโครงงานตู้เพาะเลี้ยงเห็ดแครงโรงเรียนต้นตันหยง จ.นราธิวาส25661202-0559
4เหรียญทองโครงงานระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนและเก็บข้อมูลรถ
ด้วย AI
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 25661202-0560
5เหรียญทองโครงงาน เช็คชื่อเข้าทำวัตร (Check in tam wat)โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี25661202-0561
6เหรียญทองเครื่องนับจำนวนสินค้าคงคลังด้วยเทคนิคการจำแนกภาพ Product Counting Machineโรงเรียนปรางค์กู่วิทยา จ.ศรีสะเกษ25661202-0562
7เหรียญทองโครงงานSmart Water Tankโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่25661202-0563
8เหรียญทองโครงงานระบบช่วยชีวิตอัจฉริยะ ด้วย AI (SOS AI : Save Our life Smart with AI)โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จ.กทม.25661202-0564
9เหรียญเงินโครงงานตู้ยา Search โอสถโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จ.สุราษฎร์ธานี25661202-0565
10เหรียญเงินโครงงานระบบกรองอากาศอัจฉริยะโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ.แม่ฮ่องสอน25661202-0566
11เหรียญเงินโครงงานระบบนับจำนวนและแจ้งเตือนเด็กติดภายในรถโดยสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จ.ชุมพร25661202-0567
12เหรียญเงินโครงงานพัดลมอัจฉริยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน25661202-0568
13เหรียญเงินโครงงานเรื่อง Road Safer Life Saverโรงเรียนราชินี จ.จังหวัดกรุงเทพมหานคร25661202-0569
14เหรียญเงินโครงงานเครื่องกวาดฝุ่นอัจฉริยะโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคุณวิทยา
จ.ศรีสะเกษ
25661202-0570
15เหรียญเงินโครงงานกรงอนุบาลสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี25661202-0571
16เหรียญเงินโครงงานเรื่องประตูอัตโนมัติโดย Microbit (Automaic door by microbit)โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จ.เชียงใหม่25661202-0572
17เหรียญเงินโครงงานถังขยะอัจฉริยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์25661202-0573
18เหรียญเงินโครงงาน Face Scan Of Phonphisai RPK.27 ระบบวิเคราะห์ใบหน้าหอพักโพนพิสัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จ.หนองคาย25661202-0574
19เหรียญเงินโครงงานระบบล็อคประตูด้วยกล้องสแกนหน้าในโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ25661202-0575
20เหรียญเงินโครงงานรถดับเพลิงขนาดเล็กโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี25661202-0576
21เหรียญเงินโครงงาน smart cityโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จ.จังหวัด ขอนแก่น25661202-0577
22เหรียญเงินโครงงานกล่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ AI Smart Controlโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จ.จังหวัดเชียงใหม่25661202-0578
23เหรียญเงินโครงงานน้องซูซี่ยินดีต้อนรับโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี25661202-0579
24เหรียญเงินโครงงานเครื่องวัดขี้ยางพาราด้วยระบบ AIโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่25661202-0580
25เหรียญเงินโครงงานเสื้อชูชีพอัจฉริยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่25661202-0581
26เหรียญเงินโครงงานเครื่องวัดความเข้มข้นของน้ำยางพาราโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่ 
27เหรียญทองแดงโครงงานการปลูกผักแบบไร้ดินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จ.แพร่25661202-0583
28เหรียญทองแดงโครงงานวัดปลอดภัยใจสงบโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ25661202-0584
29เหรียญทองแดงโครงงานระบบส่งหลักฐานการเข้าเรียนด้วยใบหน้า ผ่านไลน์กลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ25661202-0585
30เหรียญทองแดงโครงงานระบบลานจอดรถอัจฉริยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.จังหวัดน่าน25661202-0586
31เหรียญทองแดงโครงงานท่องเที่ยวปลอดภัยอุ่นใจทะเลบัวแดงโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จ.จังหวัดอุดรธานี

25661202-0587

32เหรียญทองแดงโครงงานฟาร์มอัตโนมัติ Automatic Farmโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.จังหวัดแพร่25661202-0588
33เหรียญทองแดงโครงงานห้องน้ำ AI อัจฉริยะ (สำหรับคนนั่งวิลแชร์)โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จ.อำนาจเจริญ25661202-0589
34เหรียญทองแดงโครงงานเครื่องตรวจจับหมวกกันน๊อคด้วย AIโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จ.อำนาจเจริญ25661202-0590 
35เหรียญทองแดงเครื่องปิ้งหมูอัตโนมัติ Aiโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จ.ลำปาง 
36เหรียญทองแดงโครงงานแยกเสียงรถมอเตอร์ไซค์ด้วย AIโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก 
37เหรียญทองแดงโครงงานควบคุมเตียงผู้ป่วยด้วย AIโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก25661202-0593 
38เหรียญทองแดงโครงงานถังขยะกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนโรงเรียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่ 
39เหรียญทองแดงระบบตรวจจับใบหน้าการรับ-ส่งนักเรียนประจำ ( Setsatian Boarder Bright System SBBS)โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จ.กทม 
40เหรียญทองแดงโครงงาน ระบบเตือนภัยภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ด้วยสัญญาณเสียง แสงและรายงานทางไลน์ อัตโนมัติ โดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบ 2 ครั้ง ( double check )โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช 25661202-0596
41เหรียญทองแดงเครื่องให้อาหารปลาสวยงาม 3 ระบบ IoTโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
42เหรียญทองแดงโครงงาน AI ผู้ช่วยรักษาความปลอดภัย (RPG48 AI Security)โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี25661202-0598
43เหรียญทองแดงโครงงานเครื่องวัดค่า TDS ในน้ำเเบบพกพาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี25661202-0599

ประกาศรายชื่อที่ปรึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรการแข่งขัน
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

ลำดับรางวัลชื่อโครงงานชื่อที่ปรึกษา

เลขเกียรติบัตร

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

1เหรียญทองโครงงานโปรแกรมแปลภาษามือนางสาวพัชนี สหสิทธิวัฒน์25661202-0486
2เหรียญทองโครงงาน The third eye warns in deserted placesนายอภิชาติ อินทนิน25661202-0487
3เหรียญทองโครงงานตู้เพาะเลี้ยงเห็ดแครงนางสาวบารียะห์ เจ๊ะแล๊ะ25661202-0488
4เหรียญทองโครงงานระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนและเก็บข้อมูลรถด้วย AIนายพงศ์ธร เปงวงศ์25661202-0489
5เหรียญทองโครงงานระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนและเก็บข้อมูลรถด้วย AIนายวีรพนธ์ พลเมฆ25661202-0490
6เหรียญทองโครงงาน เช็คชื่อเข้าทำวัตร (Check in tam wat)สามเณรดนุวัฒน์ชัย เถาว์พันธ์25661202-0491
7เหรียญทองโครงงาน เช็คชื่อเข้าทำวัตร (Check in tam wat)นางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ25661202-0492
8เหรียญทองเครื่องนับจำนวนสินค้าคงคลังด้วยเทคนิคการจำแนกภาพ Product Counting Machine

พระสุรชัย อโรคา

25661202-0493
9เหรียญทองเครื่องนับจำนวนสินค้าคงคลังด้วยเทคนิคการจำแนกภาพ Product Counting Machineนายสถาพร บุตตัสสะ25661202-0494
10เหรียญทองโครงงานSmart Water Tankนายพงศ์ชัย เชยโต25661202-0495
11เหรียญทองโครงงานSmart Water Tankนายยงยุทธ คำอ้วน25661202-0496
12เหรียญทองโครงงานระบบช่วยชีวิตอัจฉริยะ ด้วย AI (SOS AI : Save Our life Smart with AI)นางสาวพิชญา สุภาสวัสดิ์25661202-0497
13เหรียญทองโครงงานระบบช่วยชีวิตอัจฉริยะ ด้วย AI (SOS AI : Save Our life Smart with AI)นางสาวกิตติยา จันดี25661202-0498
14เหรียญเงินโครงงานตู้ยา Search โอสถนาย นพดล สุทธิมา25661202-0499
15เหรียญเงินโครงงานตู้ยา Search โอสถนางสาวสุกัญญา อุพัมมา25661202-0500
16เหรียญเงินโครงงานระบบกรองอากาศอัจฉริยะนางสาวสวิชญา ทิพย์ประเสริฐ25661202-0501
17เหรียญเงินโครงงานระบบกรองอากาศอัจฉริยะนายจิรันดร เองศิลป์25661202-0502
18เหรียญเงินโครงงานระบบนับจำนวนและแจ้งเตือนเด็กติดภายในรถโดยสารนายธีรนัย แซ่โหงว25661202-0503
19เหรียญเงินโครงงานระบบนับจำนวนและแจ้งเตือนเด็กติดภายในรถโดยสารนางสาววลัยลักษณ์ ฉิมพลี25661202-0504
20เหรียญเงินโครงงานพัดลมอัจฉริยะนายสิงห์ สุจันทร์ ,25661202-0505
21เหรียญเงินโครงงานพัดลมอัจฉริยะนางดวงพร สุจันทร์25661202-0506
22เหรียญเงินโครงงานเรื่อง Road Safer Life Saverนางสาวพัชนี สหสิทธิวัฒน์25661202-0507
23เหรียญเงินโครงงานเครื่องกวาดฝุ่นอัจฉริยะนางสาวอริยา พิมเทพ25661202-0508
24เหรียญเงินโครงงานกรงอนุบาลสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะนายประเสริฐ อะหมัด25661202-0509
25เหรียญเงินโครงงานเรื่องประตูอัตโนมัติโดย Microbit (Automaic door by microbit)นางสาวฐิรญา ทะนันชัย25661202-0510
26เหรียญเงินโครงงานเรื่องประตูอัตโนมัติโดย Microbit (Automaic door by microbit)นางสาวอภิสรา คำฟู25661202-0511
27เหรียญเงินโครงงานถังขยะอัจฉริยะนางณุชรี อ่อนน้ำคำ25661202-0512
28เหรียญเงินโครงงานถังขยะอัจฉริยะนายทวีวัฒน์ มธุรส25661202-0513
29เหรียญเงินโครงงาน Face Scan Of Phonphisai RPK.27 ระบบวิเคราะห์ใบหน้าหอพักโพนพิสัยนางสาวรุ่งนภา นาบง25661202-0514
30เหรียญเงินโครงงานระบบล็อคประตูด้วยกล้องสแกนหน้าในนายศิวรรจน์ สวัจฉัตว์25661202-0515
31เหรียญเงินโครงงานรถดับเพลิงขนาดเล็กนายพีรภัทร์ ตรงดี25661202-0516
32เหรียญเงินโครงงาน smart cityนายวิชยุตม์ ชัยมนตรี25661202-0517
33เหรียญเงินโครงงาน smart cityนางสาวสุกัญญา ลาบัวสาร25661202-0518
34เหรียญเงินโครงงานกล่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ AI Smart Controlนายสืบศักดิ์ จอมธรรม25661202-0519
35เหรียญเงินโครงงานกล่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ AI Smart Controlนางสาวธัญทิพย์ จันทร์มะโน25661202-0520
36เหรียญเงินโครงงานน้องซูซี่ยินดีต้อนรับนายธนชัย นพวัฒน์25661202-0521
37เหรียญเงินโครงงานน้องซูซี่ยินดีต้อนรับนางสาวนวลชนก นิลขำ25661202-0522
38เหรียญเงินโครงงานเครื่องวัดขี้ยางพาราด้วยระบบ AIนายพัทธดนย์ กันธะรส25661202-0523
39เหรียญเงินโครงงานเครื่องวัดขี้ยางพาราด้วยระบบ AIนางสาวเสาวภา โสดา25661202-0524
40เหรียญเงินโครงงานเสื้อชูชีพอัจฉริยะนายกิตติภัฏ กมลานันทวงศ์25661202-0525
41เหรียญเงินโครงงานเครื่องวัดความเข้มข้นของน้ำยางพารานายนพดล พุทธพฤกษ์ 
42เหรียญเงินโครงงานรถดับเพลิงขนาดเล็กนายพีรภัทร์ ตรงดี25661202-0527
43เหรียญทองแดงโครงงานการปลูกผักแบบไร้ดินนางสาวศศิธร รัตนชมภู25661202-0528
44เหรียญทองแดงโครงงานการปลูกผักแบบไร้ดินนางสาววราภรณ์ ทะนันไชย25661202-0529
45เหรียญทองแดงโครงงานวัดปลอดภัยใจสงบนางสาวธิดารัตน์ บุญจันทร์25661202-0530
46เหรียญทองแดงโครงงานระบบส่งหลักฐานการเข้าเรียนด้วยใบหน้า ผ่านไลน์กลุ่มผู้ปกครองนางสาวสุนินาท พุฒจันทร์25661202-0531
47เหรียญทองแดงโครงงานระบบลานจอดรถอัจฉริยะนางดวงพร สุจันทร์25661202-0532
48เหรียญทองแดงโครงงานระบบลานจอดรถอัจฉริยะนางกัลยาณี ด้วงสุวรรณ์25661202-0533
49เหรียญทองแดงโครงงานท่องเที่ยวปลอดภัยอุ่นใจทะเลบัวแดงนางสาวกรรณิกา แดงนา25661202-0534
50เหรียญทองแดงโครงงานท่องเที่ยวปลอดภัยอุ่นใจทะเลบัวแดงนางสาวอรทัย บุญธรรม25661202-0535
51เหรียญทองแดงโครงงานฟาร์มอัตโนมัติ Automatic Farmนางสาวเบญจมาศ หงษ์ห้า25661202-0536
52เหรียญทองแดงโครงงานห้องน้ำ AI อัจฉริยะ (สำหรับคนนั่งวิลแชร์)นายณัฐดนัย เครือวัลย์

25661202-0537

25661202-1517

53เหรียญทองแดงโครงงานเครื่องตรวจจับหมวกกันน๊อคด้วย AI

นายสิทธิพล ใจตรง

นางสาววัชราภรณ์ แดงอาจ

25661202-0538

25661202-1511

54เหรียญทองแดงเครื่องปิ้งหมูอัตโนมัติ Aiนายวีรศักดิ์ เป้รอด  
55เหรียญทองแดงเครื่องปิ้งหมูอัตโนมัติ Aiนางสาวมติกา ใจธรรม 
56เหรียญทองแดงโครงงานแยกเสียงรถมอเตอร์ไซค์ด้วย AIนายปรีชา ฟักตั้ว 
57เหรียญทองแดงโครงงานแยกเสียงรถมอเตอร์ไซค์ด้วย AIนายอดิศักดิ์ เป็งปิง 
58เหรียญทองแดงโครงงานควบคุมเตียงผู้ป่วยด้วย AIนายปรีชา ฟักตั้ว

25661202-0543
59เหรียญทองแดงโครงงานควบคุมเตียงผู้ป่วยด้วย AI

นายกำธร ปีนตา


นายอดิศักดิ์ เป็งปิ้ง

25661202-0544

25661202-1518

60เหรียญทองแดงโครงงานถังขยะกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนนางนิภาพร เกิดไทย 
61เหรียญทองแดงโครงงานถังขยะกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนนายอิทธิพล ต๊ะศรี 
62เหรียญทองแดงระบบตรวจจับใบหน้าการรับ-ส่งนักเรียนประจำ ( Setsatian Boarder Bright System SBBS)นายพิษณุ พลเยี่ยม 
63เหรียญทองแดงระบบตรวจจับใบหน้าการรับ-ส่งนักเรียนประจำ ( Setsatian Boarder Bright System SBBS)นางสาววรกานต์ นันทะบุตร 
64เหรียญทองแดงโครงงาน ระบบเตือนภัยภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ด้วยสัญญาณเสียง แสงและรายงานทางไลน์ อัตโนมัติ โดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบ 2 ครั้ง ( double check )นายชนะ เกลี้ยงทอง25661202-0549
65เหรียญทองแดงโครงงาน ระบบเตือนภัยภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ด้วยสัญญาณเสียง แสงและรายงานทางไลน์ อัตโนมัติ โดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบ 2 ครั้ง ( double check )นางสุพัตรา ชูลิกร25661202-0550
66เหรียญทองแดงเครื่องให้อาหารปลาสวยงาม 3 ระบบ IoTนายชนะ เกลี้ยงทอง 
67เหรียญทองแดงเครื่องให้อาหารปลาสวยงาม 3 ระบบ IoTนางสุพัตรา ชูลิกร 
68เหรียญทองแดงโครงงาน AI ผู้ช่วยรักษาความปลอดภัย (RPG48 AI Security)นายสิรวิชญ์ ษรจันทร์ศรี25661202-0553
69เหรียญทองแดงโครงงาน AI ผู้ช่วยรักษาความปลอดภัย (RPG48 AI Security)นางสาวเบญจวรรณ สังวัง25661202-0554
70เหรียญทองแดงโครงงานเครื่องวัดค่า TDS ในน้ำเเบบพกพานายนพดล สุทธิมา25661202-0555
71เหรียญทองแดงโครงงานเครื่องวัดค่า TDS ในน้ำเเบบพกพานางสาวสุกัญญา อุพัมมา25661202-0556