TH  |  EN

กิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว Show&Share 2023

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

การแข่งขัน AI Tools

กิจกรรม Show & Share 2023 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว
ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 2  ธันวาคม 2566
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางในวัลการแข่งขันการใช้งาน AI Tools

รางวัล ชื่อโรงเรียน ชื่อสกุล เลขเกียรติบัตร (คลิก เพื่อดาวน์โหลด)
เหรียญทอง โรงเรียนราชินี นางสาวปริญา บุญสิงมา 25661202-0229
เหรียญทอง โรงเรียนราชินี นางสาวปรียนันท์ มูลวิริยกิจ 25661202-0230
เหรียญทอง โรงเรียนราชินี นางสาวเขมณิจ จันทร์ทอน 25661202-0231
เหรียญทอง โรงเรียนราชินี เด็กหญิงปริม เหล่าชินชาติ 25661202-0232
เหรียญทอง โรงเรียนราชินี เด็กหญิงนันท์นภัส ศศิโรจน์ธนกุล 25661202-0233
เหรียญทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ นายสุตนันท์ ตุยาใส 25661202-0234
เหรียญทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวฐิตาภา ฉิมภาลี 25661202-0235
เหรียญเงิน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ นายสุรเชษฐ์ จานิกร 25661202-0236
เหรียญเงิน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร นางสาวสิรินทรา ภูแช่มโชติ 25661202-0237
เหรียญเงิน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร เด็กหญิงธีรนุช เพชรรักษา 25661202-0238
เหรียญเงิน โรงเรียนศรีสังวาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เด็กชายกัณภัทร อนันทขาล 25661202-0239
เหรียญเงิน โรงเรียนศรีสังวาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เด็กชายจักรกฤษณ์ เรืองหิรัญ 25661202-0240
เหรียญเงิน โรงเรียนศรีสังวาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เด็กชายณัฐภูมิ นพประเสริฐ 25661202-0241
เหรียญเงิน โรงเรียนศรีสังวาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เด็กชายดนัย เพิ่มทรัพย์ 25661202-0242
เหรียญเงิน โรงเรียนศรีสังวาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เด็กชายปิยพัทธ์ กติกา 25661202-0243
เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี นางสาวกัญญารัตน์ ชุดนอก 25661202-0244
เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี นางสาวอนันทิตา ดวดกระโทก 25661202-0245
เหรียญเงิน โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นายบุญพิทักษ์ สายสุวรรณ 25661202-0246
เหรียญเงิน โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นายศุภวัฒน์ พรมทา 25661202-0247
เหรียญเงิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ นางสาวอแมนด้า วงศ์สรณะ 25661202-0248
เหรียญเงิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เด็กหญิงชญานันท์ รัศมีโสภณ 25661202-0249
เหรียญเงิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ นางสาวกุลญาดา อินต๊ะวัน 25661202-0250
เหรียญเงิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ นางสาวฉันทัช ทับจันอัด 25661202-0251
เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี นายสุภณัฐ สมสงค์ 25661202-0252
เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี เด็กชายชัชวาลย์ แพ่งศรี 25661202-0253
เหรียญทองแดง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา นายฉลองราชย์ นามพุฒ 25661202-0254
เหรียญทองแดง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา นายพงศ์ภัทร พวงมาลา 25661202-0255
เหรียญทองแดง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ เด็กหญิงณัฐณิชา โสมงคล 25661202-0256
เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร นางสาวชีวาพร อุตมะวงค์ 25661202-0257
เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เด็กหญิงอัจฉรา เวียงคำฟ้า 25661202-0258
เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร นายศิรวิทย์ พันธุ์สิงห์ 25661202-0259
เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร นายมณฑล วิเศษกันทรากร 25661202-0260
เหรียญทองแดง โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เด็กชายวรพจน์ ชื่นแสน 25661202-0261
เหรียญทองแดง โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ นายธนกฤต แสงจัง 25661202-0262

ประกาศรายชื่อที่ปรึกษาที่ได้รับรางในวัลการแข่งขันการใช้งาน AI Tools

รางวัลชื่อโรงเรียนชื่อสกุล

เลขเกียรติบัตร

(คลิก เพื่อดาวน์โหลด)

เหรียญทองโรงเรียนราชินีนางสาวพัชนี สหสิทธิวัฒน์25661202-0263
เหรียญทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์นางณุชรี อ่อนน้ำคำ25661202-0264
เหรียญเงินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครนายสานิต โลบภูเขียว25661202-0265
เหรียญเงินโรงเรียนศรีสังวาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯนายมูฮัมหมัดลุตฟี   สะมะแอ25661202-0266
เหรียญเงินโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีนางสาวธนาภรณ์ ผูกพันธ์25661202-0267
เหรียญเงินโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนายวิชยุตม์ ชัยมนตรี25661202-0268
เหรียญเงินโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์นางสาวนฤมล  สุวามิน25661202-0269
เหรียญเงินโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรีนางสาวกชนิภา  คงถาวร25661202-0270
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยานายณัฏฐชัย มาตา25661202-0271
เหรียญทองแดงโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 25661202-0272
เหรียญทองแดงโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่นางนิภาพร  เกิดไทย25661202-0273
เหรียญเงินโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีนายชาคริต ปิยเดชอัครพงศ์25661202-1504
เหรียญเงินโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีนายณัฐนันท์ มูลสิน25661202-1505
เหรียญเงินโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีนางสาวฐิตา ปาหิต 25661202-1512