TH  |  EN

กิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว Show&Share 2023

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย)
จำนวน 32 โครงงาน

กลุ่มเหรียญทอง จำนวน 5 โครงงาน

กลุ่มเหรียญเงิน จำนวน 8 โครงงาน

กลุ่มเหรียญทองแดง จำนวน 19 โครงงาน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรการแข่งขัน
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย)

ลำดับรางวัลชื่อโครงงานรายชื่อที่ปรึกษา

เลขเกียรติบัตร

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

1เหรียญทองโครงงานเมล่อนไร้โรคด้วย AIศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จ.นครสวรรค์25661202-0453
2เหรียญทองโครงงานเครื่องให้อาหารปลาอัจฉริยะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ25661202-0454
3เหรียญทองโครงงานตู้ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิสำหรับเห็ดนางฟ้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จ.แม่ฮ่องสอน25661202-0455
4เหรียญทองโครงงานฟาร์มไก่อัจฉริยะ (Smart laying hen farm)โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ.แม่ฮ่องสอน25661202-0456
5เหรียญทองโครงงาน เครื่องตรวจในใบข้าวโรงเรียนวัดไผ่ด้า แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี25661202-0457
6เหรียญเงินโครงงานการตรวจสอบ ควบคุมความชื้น, ค่าPH และระดับสารอาหารในดินของ การปลูกทุเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จ.ชุมพร25661202-0458
7เหรียญเงินโครงงาน CAPSICRESCOโรงเรียนราชินี จ.กทม25661202-0459
8เหรียญเงินโครงงานบ้านจิ้งหรีด IOTโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน25661202-0460
9เหรียญเงินโครงงานการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักในกระถางสวนผักแนวตั้งและสวนผักแนวราบโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ยะลา25661202-0461
10เหรียญเงินโครงงานเครื่องรดน้ำผักอัตโนมัติด้วยเทคนิคAIโรงเรียนวัดไผ่ด้า แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี25661202-0462
11เหรียญเงินโครงงานการสร้างอุปกรณ์วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปลูกผักบุ้งจีนใบไผ่ด้วยเทคโนโลยี Smart Farmโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 จ.ร้อยเอ็ด25661202-0463
12เหรียญเงินโครงงานระบบควบคุมน้ำอัจฉริยะโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์25661202-0464
13เหรียญเงินโครงงานโรงเห็ดอัจฉริยะโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จ.ชัยนาท25661202-0465
14เหรียญทองแดงโครงงานฟาร์มไก่อัจฉริยะ (Smart chicken farm)โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จ.เชียงใหม่25661202-0466
15เหรียญทองแดงโครงงานเครื่องผสมปุ๋ยสำหรับผักไฮโดรโปรนิกส์อัจฉริยะโรงเรียน วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี25661202-0467
16เหรียญทองแดงโครงงานเกษตรทฤษฎีใหม่โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จ.ปัตตานี25661202-0468
17เหรียญทองแดงโครงงานบ่อก้งอัจฉริยะโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จ.ปัตตานี25661202-0469
18เหรียญทองแดงโครงงานตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จ.พะเยา25661202-0470
19เหรียญทองแดงโครงงานโรงเพาะเห็ดแยกชนิดอัจฉริยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จ.นราธิวาส25661202-0471
20เหรียญทองแดงโครงงานหุ่นไล่กาอัจฉริยะเพื่อช่วยเกษตรกรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่25661202-0472
21เหรียญทองแดงโครงงานเครื่องตรวจวัดความสุกของกล้วยด้วย AIโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร25661202-0473
22เหรียญทองแดงโครงงานโรงเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์มอัจฉริยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่25661202-0474
23เหรียญทองแดงโครงงานเรือตรวจสอบคุณภาพน้ำและให้อาหารปลาด้วยเทคโนโลยี IoTโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่25661202-0475
24เหรียญทองแดงโครงงานตู้ฟักแยกชนิดไข่อัตโนมัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จ.นราธิวาส25661202-0476
25เหรียญทองแดงโครงงานโรงเรือนขยายพันธุ์สับปะรดอัจฉริยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จ.แพร่25661202-0477
26เหรียญทองแดงโครงงาน สมาร์ทฟาร์มโรงเรือนอัจฉะริยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จ.นราธิวาส25661202-0478
27เหรียญทองแดงโครงงานระบบจําลองโรงฟาร์มอัจฉริยะโรงเรียนบากงพิทยา จ.ปัตตานี25661202-0479
28เหรียญทองแดงโครงงานฟาร์มผักระบบปล่อยปุ๋ยและน้ำอัตโนมัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน25661202-0480
29เหรียญทองแดงโครงงานโรงเรือนมะเขือเทศราชินีอัจฉริยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์25661202-0481
30เหรียญทองแดงโครงงานโรงเรือนเพาะเห็ดอัจฉริยะโรงเรียนนันทบุรีวิทยา จ.น่าน25661202-0482
31เหรียญทองแดงโครงงานโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะโรงเรียนนันทบุรีวิทยา จ.น่าน25661202-0483
32เหรียญทองแดงโครงงานฟาร์มวัวอัจฉริยะโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต จ.น่าน25661202-0484
33เหรียญทองแดงโครงงานอควาโปรนิกส์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์25661202-0485

ประกาศรายชื่อที่ปรึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรการแข่งขัน
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย)

ลำดับรางวัลชื่อโครงงานรายชื่อที่ปรึกษา

เลขเกียรติบัตร

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

1เหรียญทองโครงงานเมล่อนไร้โรคด้วย AIนายนิคม ภู่สืบพงษ์25661202-0396
2เหรียญทองโครงงานเมล่อนไร้โรคด้วย AIนายพลวัฒน์ เขียวอัศวะ25661202-0397
3เหรียญทองโครงงานเครื่องให้อาหารปลาอัจฉริยะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นายณัฐพล ขัดสี25661202-0398
4เหรียญทองโครงงานเครื่องให้อาหารปลาอัจฉริยะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นายพงศธร ตุละวิภาค25661202-0399
5เหรียญทองโครงงานตู้ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิสำหรับเห็ดนางฟ้านางสาวบุณฑริกา เหม่อดู25661202-0400
6เหรียญทองโครงงานตู้ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิสำหรับเห็ดนางฟ้านางสาวลภัสรดา บุญญานันท์25661202-0401
7เหรียญทองโครงงานฟาร์มไก่อัจฉริยะ (Smart laying hen farm)นายจิรันดร เองศิลป์25661202-0402
8เหรียญทองโครงงานฟาร์มไก่อัจฉริยะ (Smart laying hen farm)นางสาวจรรจา กานนอนุพงศ์25661202-0403
9เหรียญทองโครงงาน เครื่องตรวจในใบข้าวนายพีรภัทร์ ตรงดี25661202-0404
10เหรียญเงินโครงงานการตรวจสอบ ควบคุมความชื้น, ค่าPH และระดับสารอาหารในดินของ การปลูกทุเรียนนายธีรนัย แซ่โหงว25661202-0405
11เหรียญเงินโครงงานการตรวจสอบ ควบคุมความชื้น, ค่าPH และระดับสารอาหารในดินของ การปลูกทุเรียนนางสาววลัยลักษณ์ ฉิมพลี25661202-0406
12เหรียญเงินโครงงาน CAPSICRESCOนายอภิชาติ อินทนิน25661202-0407
13เหรียญเงินโครงงานบ้านจิ้งหรีด IOTนางดวงพร สุจันทร์25661202-0408
14เหรียญเงินโครงงานบ้านจิ้งหรีด IOTนายสิงห์ สุจันทร์25661202-0409
15เหรียญเงินโครงงานการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักในกระถางสวนผักแนวตั้งและสวนผักแนวราบนางสาวอาอีเสาะ โตะโยะ25661202-0410
16เหรียญเงินโครงงานเครื่องรดน้ำผักอัตโนมัติด้วยเทคนิคAIนางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ25661202-0411
17เหรียญเงินโครงงานการสร้างอุปกรณ์วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปลูกผักบุ้งจีนใบไผ่ด้วยเทคโนโลยี Smart Farmนายคมกริช บุตรอุดม25661202-0412
18เหรียญเงินโครงงานการสร้างอุปกรณ์วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปลูกผักบุ้งจีนใบไผ่ด้วยเทคโนโลยี Smart Farmนางสาวฐิติมา ผ่องแผ้ว25661202-0413
19เหรียญเงินโครงงานระบบควบคุมน้ำอัจฉริยะนางสาวจันทร์จิรา พุทธเจริญ25661202-0414
20เหรียญเงินโครงงานระบบควบคุมน้ำอัจฉริยะนายเวทางค์ มาเพชร25661202-0415
21เหรียญเงินโครงงานโรงเห็ดอัจฉริยะนางสาวณัฐฐาพร เนียมทอง25661202-0416
22เหรียญเงินโครงงานโรงเห็ดอัจฉริยะนายเลิศศักดิ์ กาจหาญ25661202-0417
23เหรียญทองแดงโครงงานฟาร์มไก่อัจฉริยะ (Smart chicken farm)ว่าที่ร้อยตรีสมพงษ์ ตระการศุภกร25661202-0418
24เหรียญทองแดงโครงงานฟาร์มไก่อัจฉริยะ (Smart chicken farm)นางธัญญรัตน์ ศิลาคำ25661202-0419
25เหรียญทองแดงโครงงานเครื่องผสมปุ๋ยสำหรับผักไฮโดรโปรนิกส์อัจฉริยะนางสาวปวีณา จันทร์เพ็ง25661202-0420
26เหรียญทองแดงโครงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ซาฮีดา สาเเม25661202-0421
27เหรียญทองแดงโครงงานบ่อก้งอัจฉริยะอามานี เจะเดะ25661202-0422
28เหรียญทองแดงโครงงานตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัตินายณัฏฐชัย มาตา25661202-0423
29เหรียญทองแดงโครงงานตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัตินางสาวทิพย์สุดา หอมนาน25661202-0424
30เหรียญทองแดงโครงงานโรงเพาะเห็ดแยกชนิดอัจฉริยะนายวิศวะ พรหมดำ25661202-0425
31เหรียญทองแดงโครงงานโรงเพาะเห็ดแยกชนิดอัจฉริยะนายอัฟฮัม วาหะ25661202-0426
32เหรียญทองแดงโครงงานหุ่นไล่กาอัจฉริยะเพื่อช่วยเกษตรกรนางสาวเสาวภา โสดา25661202-0427
33เหรียญทองแดงโครงงานหุ่นไล่กาอัจฉริยะเพื่อช่วยเกษตรกรนายกิตติภัฏ กมลานันทวงศ์25661202-0428
34เหรียญทองแดงโครงงานเครื่องตรวจวัดความสุกของกล้วยด้วย AIนายสานิต โลบภูเขียว25661202-0429
35เหรียญทองแดงโครงงานเครื่องตรวจวัดความสุกของกล้วยด้วย AIนายศีลวัต โคตรพรม25661202-0430
36เหรียญทองแดงโครงงานโรงเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์มอัจฉริยะนางสาวเสาวภา โสดา25661202-0431
37เหรียญทองแดงโครงงานโรงเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์มอัจฉริยะนายพัทธดนย์ กันธะรส25661202-0432
38เหรียญทองแดงโครงงานเรือตรวจสอบคุณภาพน้ำและให้อาหารปลาด้วยเทคโนโลยี IoTนายกิตติภัฏ กมลานันทวงศ์25661202-0433
39เหรียญทองแดงโครงงานเรือตรวจสอบคุณภาพน้ำและให้อาหารปลาด้วยเทคโนโลยี IoTนายพัทธดนย์ กันธะรส25661202-0434
40เหรียญทองแดงโครงงานตู้ฟักแยกชนิดไข่อัตโนมัตินายอัฟฮัม วาหะ25661202-0435
41เหรียญทองแดงโครงงานโรงเรือนขยายพันธุ์สับปะรดอัจฉริยะนายตะวัน สุทธวิจิตร25661202-0436
42เหรียญทองแดงโครงงานโรงเรือนขยายพันธุ์สับปะรดอัจฉริยะนายปิยวัฒน์ แสงโยธา25661202-0437
43เหรียญทองแดงโครงงาน สมาร์ทฟาร์มโรงเรือนอัจฉะริยะนายวิศวะ พรหมดำ25661202-0438
44เหรียญทองแดงโครงงาน สมาร์ทฟาร์มโรงเรือนอัจฉะริยะนายอัฟฮัม วาหะ25661202-0439
45เหรียญทองแดงโครงงานระบบจําลองโรงฟาร์มอัจฉริยะนางสาวนูรียะ อามะ25661202-0440
46เหรียญทองแดงโครงงานระบบจําลองโรงฟาร์มอัจฉริยะนางสาวแวยันนะห์ แวหะยี25661202-0441
47เหรียญทองแดงโครงงานฟาร์มผักระบบปล่อยปุ๋ยและน้ำอัตโนมัตินายสิงห์ สุจันทร์25661202-0442
48เหรียญทองแดงโครงงานฟาร์มผักระบบปล่อยปุ๋ยและน้ำอัตโนมัตินางดวงพร สุจันทร์25661202-0443
49เหรียญทองแดงโครงงานโรงเรือนมะเขือเทศราชินีอัจฉริยะนายวิทวัส นาคดี25661202-0444
50เหรียญทองแดงโครงงานโรงเรือนมะเขือเทศราชินีอัจฉริยะว่าที่ร้อยตรีวาริน สมัญญา25661202-0445
51เหรียญทองแดงโครงงานโรงเรือนเพาะเห็ดอัจฉริยะ

นายศิวะนันท์ บัวนิติสกุล

 
52เหรียญทองแดงโครงงานโรงเรือนเพาะเห็ดอัจฉริยะนาย กิตติภณ บุญเทพ 
53เหรียญทองแดงโครงงานโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ

นายศิวะนันท์ บัวนิติสกุล

 
54เหรียญทองแดงโครงงานโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะนาย กิตติภณ บุญเทพ 
55เหรียญทองแดงโครงงานฟาร์มวัวอัจฉริยะนางสาวรุ่งนภา หาญยุทธ 
56เหรียญทองแดงโครงงานฟาร์มวัวอัจฉริยะนางสาววราภรณ์ ลือยศ 
57เหรียญทองแดงโครงงานอควาโปรนิกส์นางณุชรี อ่อนน้ำคำ
นายทวีวัฒน์ มธุรส
25661202-0452