TH  |  EN

กิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว Show&Share 2023

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ต้น)
จำนวน 9 โครงงาน

กลุ่มเหรียญทอง จำนวน 5 โครงงาน

กลุ่มเหรียญเงิน จำนวน 3 โครงงาน

กลุ่มเหรียญทองแดง จำนวน 1 โครงงาน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรการแข่งขัน
โครงงานสิ่งประดิษฐ์
เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ต้น)

ลำดับรางวัลชื่อโครงงานชื่อโรงเรียน

เลขเกียรติบัตร

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

1เหรียญทองโครงงานถังขยะแยกขยะอัจฉริยะ (Smart trash)โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา
 (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) จ.กทม
25661202-0387
2เหรียญทองโครงงานถังขยะอัจฉริยะ (Smart Bin)โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา)
จ.นครปฐม
25661202-0388
3เหรียญทองโครงงานห้องอัจฉริยะ Smart Roomโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่25661202-0389
4เหรียญทองโครงงานอุปกรณ์วิเคราะห์และแจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัยในผืนป่า ผ่านระบบ GSM900โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 จ.ร้อยเอ็ด25661202-0390
5เหรียญทองโครงงานอุปกรณ์วิเคราะห์แจ้งเตือนและป้องกันการลักลอบตัดไม้เศรษฐกิจ โดยผ่านระบบ GSM900โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 จ.ร้อยเอ็ด25661202-0391
6เหรียญเงินโครงงานสมาร์ทโฮม (Smart Home)โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จ.ยโสธร25661202-0392
7เหรียญเงินโครงงานถังคัดแยกขยะอัจฉริยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร25661202-0393
8เหรียญเงินโครงงานเครื่องแยกขยะอัตโนมัติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จ.ลำปาง 
9เหรียญทองแดงโครงงานถังขยะแยกประเภทอัตโนมัติจากรูปภาพ ด้วยโปรแกรม PictoBloxโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จ.ชุมพร25661202-0395

ประกาศรายชื่อที่ปรึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรการแข่งขัน
โครงงานสิ่งประดิษฐ์
เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ต้น)

ลำดับรางวัลชื่อโครงงานชื่อที่ปรึกษา

เลขเกียรติบัตร

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

1เหรียญทองโครงงานถังขยะแยกขยะอัจฉริยะ (Smart trash)นายศตวรรษ เหล่าราช25661202-0368
2เหรียญทองโครงงานถังขยะแยกขยะอัจฉริยะ (Smart trash)นางสาวสายพิณ ทองเกื้อ25661202-0369
3เหรียญทองโครงงานถังขยะแยกขยะอัจฉริยะ (Smart trash)นางสาวจันทร์จิรา กลับหน่วง25661202-0370
4เหรียญทองโครงงานถังขยะอัจฉริยะ (Smart Bin)นางสาวอมรรัตน์ มีสวนนิล25661202-0371
5เหรียญทองโครงงานถังขยะอัจฉริยะ (Smart Bin)นายประสิทธิ์พร มาตรพรหม25661202-0372
6เหรียญทองโครงงานห้องอัจฉริยะ Smart Roomนายทัศวรรษ อุดไชย25661202-0373
7เหรียญทองโครงงานห้องอัจฉริยะ Smart Roomนางสาวกัญพิชชาพร ดวงดี25661202-0374
8เหรียญทองโครงงานอุปกรณ์วิเคราะห์และแจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัยในผืนป่า ผ่านระบบ GSM900นายคมกริช บุตรอุดม25661202-0375
9เหรียญทองโครงงานอุปกรณ์วิเคราะห์และแจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัยในผืนป่า ผ่านระบบ GSM901นางสาวฐิติมา ผ่องแผ้ว25661202-0376
10เหรียญทองโครงงานอุปกรณ์วิเคราะห์แจ้งเตือนและป้องกันการลักลอบตัดไม้เศรษฐกิจ โดยผ่านระบบ GSM900นายคมกริช บุตรอุดม25661202-0377
11เหรียญทองโครงงานอุปกรณ์วิเคราะห์แจ้งเตือนและป้องกันการลักลอบตัดไม้เศรษฐกิจ โดยผ่านระบบ GSM901นางสาวฐิติมา ผ่องแผ้ว25661202-0378
12เหรียญเงินโครงงานสมาร์ทโฮม (Smart Home)นายธนากร ไชยยะ25661202-0379
13เหรียญเงินโครงงานสมาร์ทโฮม (Smart Home)นายเศรษฐพงศ์ สุขจิต25661202-0380
14เหรียญเงินโครงงานถังคัดแยกขยะอัจฉริยะนายสานิต โลบภูเขียว25661202-0381
15เหรียญเงินโครงงานถังคัดแยกขยะอัจฉริยะนางจิตรฤทัย ดีโท25661202-0382
16เหรียญเงินโครงงานเครื่องแยกขยะอัตโนมัติ  
17เหรียญเงินโครงงานเครื่องแยกขยะอัตโนมัติ  
18เหรียญทองแดงโครงงานถังขยะแยกประเภทอัตโนมัติจากรูปภาพ ด้วยโปรแกรม PictoBloxนายธีรนัย แซ่โหงว25661202-0385
19เหรียญทองแดงโครงงานถังขยะแยกประเภทอัตโนมัติจากรูปภาพ ด้วยโปรแกรม PictoBloxนางสาววลัยลักษณ์ ฉิมพลี25661202-0386