TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย)

โครงงานเครื่องตรวจวัดความสุกของกล้วยด้วย AI
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร

ผู้จัดทำ
นางสาวศศิธร ไชยา
นางสาวรุ่งอรุณ น้อยอามาตย์

ครูที่ปรึกษา
นายสานิต โลบภูเขียว
นายศีลวัต โคตรพรม /p>