TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานฟาร์มอัตโนมัติ
โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่

ผู้จัดทำ
สามเณรธนวัฒน์ ไชยวุฒิ
สามเณรสิทธิพร สิทธิ

ครูที่ปรึกษา
นางสาววราภรณ์ ลือยศ
นางสาวรุ่งนภา หาญยุทธ