TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

 โครงงานระบบช่วยชีวิตอัจฉริยะ ด้วย AI (SOS AI : Save Our life Smart with AI)
โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จังหวัด กทม.

ผู้จัดทำ
นายจรุภัทร อิผาสุข
นางสาวชนิดาภรณ์ มาตรวังแสง
นางสาวอาภัสรา สูตรดำริห์วงศ์

ครูที่ปรึกษา
นางสาวพิชญา สุภาสวัสดิ์
นางสาวกิตติยา จันดี