TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย)

โครงงานเครื่องตรวจวัดมลพิษอากาศที่เกิดจากโรงงานปาล์ม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่

ผู้จัดทำ
นางสาวสุติมา ปัสฉา
นางสาวโสรยา แดงขาว
นางสาวลักษณพร คงเนียม

ครูที่ปรึกษา
นางสาวเสาวภา โสดา
นายพัทธดนย์ กันธะรส