ปีการศึกษา 2561

AN04 โครงงานบ้านสะดวกสุดสบาย  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน

AN04 โครงงานบ้านสะดวกสุดสบาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน

บ้านสะดวกสุดสบายนั้นเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดีและอาจจะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกที่ดีหรือเป็นสิ่งที่ดีของบางคน ที่มีภาระหน้าที่ที่จำเป็นต้องทำเป็นอย่างมาก  โดยที่ไม่มีเวลาอยู่บ้าน โดยนานๆกว่าที่จะกลับมาบ้าน ซึ่งช่วยในการเปิด-ปิด ปั้มน้ำอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการรดน้ำผักในขณะที่ดินนั้นมีความชื้นน้อยกว่าที่กำหนด และตัววัดค่าแสงช่วยเปิด-ปิด ไฟด้านนอกบ้านหรือด้านในบ้าน
AN05 โครงงานบ่อเลี้ยงปลาอัตโนมัติ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน

AN05 โครงงานบ่อเลี้ยงปลาอัตโนมัติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน

บ่อเลี้ยงปลาอัตโนมัตินี้มีขนาดที่พอดีเหมาะสมกับตู้ปลาสวยงามที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมโดยจะมีโปรแกรมอัตโนมัติและทำการให้อาหารปลาเอง เมื่อเปรียบเทียบกับการที่เรามาให้อาหารเองแล้วบ่อเลี้ยงปลาอัตโนมัติมีความสะดวกสบายมากกว่า
ANE06 โครงงานคลิปหนีบผ้า IoT โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ANE06 โครงงานคลิปหนีบผ้า IoT โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงงานเรื่อง : คลิปหนีบผ้าต้นแบบ IoT จากบอร์ด KidBright มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคลิปหนีบผ้าต้นแบบ IoT จากบอร์ด KidBright และเพื่อเขียนโปรแกรม KidBright ควบคุมการทำงานของคลิปหนีบผ้า หลักการทำงานของคลิปหนีบผ้าจะทำงานด้วย KidBright โดยการสั่งงานโปรแกรมให้รับค่าความชื้น ซึ่งเป็นค่า 0 และค่า 1 ไปตรวจสอบเงื่อนไขที่บอร์ด KidBright ถ้าหากมีค่าความชื้นเป็น 1 จะมีการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น LINE และถ้าหากมีค่าความชื้นเป็น 0 บอร์ด KidBright จะไม่มีการแจ้งเตือน
ANE07 โครงงาน ระบบป้อมยามอัตโนมัติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์

ANE07 โครงงาน ระบบป้อมยามอัตโนมัติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์

รงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์  ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดภัย จึงตระหนักถึงความปลอดภัยเรื่องต่างๆในโรงเรียน คณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการจราจรปลอดภัย ซึ่งเกิดปัญหาที่มีรถเป็นจำนวนมาก เดินทางเข้าออกโรงเรียน และไม่ทำตามกฎจราจร ไม่มีการบันทึกข้อมูล เนื่องจากเวลาของบุคลากรมีไม่เพียงพอและแก้ไขปัญหาได้ไม่ทันท่วงที จากปัญหาดังกล่าวและการใช้ประโยชน์ของไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบ Internet of Things (IOT) จึงคิดที่จะนำความรู้เรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบสมองกลฝังตัวมาปรับใช้ โดยการจัดตั้งโครงงาน ระบบป้อมยามอัตโนมัติ
ANE08 โครงงานสมาร์ทฟาร์ม Evap โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร

ANE08 โครงงานสมาร์ทฟาร์ม Evap โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครเป็นโรงเรียนประจ้าที่ส่งเสริมให้นักเรียน ที่จบการศึกษาออกไปได้มีอาชีพติดตัวไปเพื่อการเลี้ยงชีพตัวเอง ซึ่งหนึ่งกิจกรรมที่นักเรียนให้ความสนใจและสร้างรายได้ให้กับนักเรียนคือ “การเลี้ยงไก่เนื้อ” ดังนั้นคณะผู้จัดท้าจึงศึกษาวิธีการเลี้ยงไก่เนื้อแบบโรงเรือนปิดโดยใช้ระบบสมาร์ทฟาร์ม เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และลดข้อจ้ากัดต่างๆในการเลี้ยงไก่เนื้อให้กับนักเรียน
ANE09 โครงงานพัดลมอัตโนมัติปรับระดับตามอุณหภูมิ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดสกลนคร

ANE09 โครงงานพัดลมอัตโนมัติปรับระดับตามอุณหภูมิ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดสกลนคร

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ จะมีพัดลมติดผนังตามห้องเรียน ห้องประชุม และเรือนนอน  บางห้องก็จะมีพัดลมจำนวนหลายเครื่อง ผู้จัดทำโครงงานจึงเล็งเห็นปัญหาของการปรับระดับของพัดลม จึงได้ศึกษาหาวิธีการแก้ปัญหาในการปรับระดับของพัดลมโดยการคิดค้นประดิษฐ์พัดลมอัตโนมัติปรับระดับตามอุณหภูมิขึ้น
AS14 โครงงานระบบเปิดปิดน้ำอัตโนมัติ  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง จังหวัดพัทลุง

AS14 โครงงานระบบเปิดปิดน้ำอัตโนมัติ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง จังหวัดพัทลุง

ระบบน้ำในโรงเรียนโดยเฉพาะที่หอนอนนักเรียนเป็นระบบปะปาภายในต้องควบคุมการปิดเปิดตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด  และมักเสียบ่อยครั้งทำให้เกิดปัญหาในการใช้น้ำสำหรับปฎิบัติกิจกรรมประจำวันของนักเรียน   และเป็นปัญหาอย่างยิ่งในเวลากลางคืนที่นักเรียนต้องใช้ห้องน้ำที่หอนอน   เพราะน้ำมีปริมาณจำกัด  จึงได้คิดหาทางแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้การออกแบบและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเกิดความสุขสำหรับทุกคน
AS15 โครงงานระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติ  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง จังหวัดพัทลุง

AS15 โครงงานระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง จังหวัดพัทลุง

การทำโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเปิด  - ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติที่สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้โดยไม่ต้องใช้สวิตซ์ ใช้การสั่งงานโดยบอร์ด KidBright ซึ่งเป็นสมองกลฝังตัวรูปแบบหนึ่ง ผ่านโปรแกรม KidBright IDE เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น ทำให้สามารถบริหารจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความสะดวกสบายของผู้ใช้ และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงเรียน
AS18 โครงงานถุงมือช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา V.2  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่

AS18 โครงงานถุงมือช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา V.2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่

คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตของผู้พิการทางสายตาจึงคิดโครงงานถุงมือช่วยผู้พิการทางสายตาอัจฉริยะ เพื่อช่วยบรรเทาอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตาโดยนำเทคโนโลยีในยุคของ THAILAND 4.0 ในการคิดคำนวณและควบคุมการทำงานของเครื่องถุงมือช่วยผู้พิการอัจฉริยะโดยวิธีการแจ้งเตือนเมื่อจะเข้าใกล้วัตถุที่จะสัมผัสประมาณ 0.5-1 เมตร จะแจ้งเตือนโดยการสั่นให้ผู้พิการทางสายตารับรู้
BN01 โครงงานเครื่องคัดแยกขยะอัจฉริยะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

BN01 โครงงานเครื่องคัดแยกขยะอัจฉริยะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงงานเครื่องคัดแยกขยะอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการคัดแยกขยะแต่ละประเภทออกจากกัน ทางคณะผู้จัดทำได้ทดลองสร้างเครื่องแยกขยะในรูปแบบต่างๆรวมถึงการเลือกวัสดุในการสร้าง การออกแบบโครงสร้าง และการออกแบบระบบควบคุมการแยกขยะอัตโนมัติซึ่งมีตู้ควบคุมระบบถังขยะซึ่งสามารถเปิด – ปิดระบบด้วยอัตโนมัติโดยการทำงานของเซนเซอร์อัลตร้าโซนิค
BN02 โครงงานระบบเตือนภัยน้ำท่วม  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

BN02 โครงงานระบบเตือนภัยน้ำท่วม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการระบบเตือนภัยน้ำท่วมและวัดปริมาณฝุ่นละออง  มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสาร การแจ้งเตือนให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ โดยออกแบบให้สามารถแจ้งเตือนการเกิดน้ำท่วมในระดับต่างๆได้ และได้นำเอาเทคโนโลยีของระบบ Smart Phone  โดยทำหน้าที่แทนระบบเซนเซอร์ ส่งค่าผ่าน Application Line เป็นตัวรับส่งข้อมูลของการเกิดน้ำท่วมในระดับต่างๆ และสามารถวัดปริมาณฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐานได้
BN03 โครงงานเครื่องตรวจจับควันและฝุ่นละออง โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

BN03 โครงงานเครื่องตรวจจับควันและฝุ่นละออง โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงงาน เรื่อง เครื่องตรวจจับควันและฝุ่นละออง  มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะทำให้ประชาชนอำเภอสบเมยปลอดภัยจากควันและฝุ่นละออง ในการทดสอบพัฒนาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องตรวจจับควันและฝุ่นละออง ผู้จัดทำได้ใช้วิธีการทดสอบโดยการทดสอบการทำงานโดยการป้อนคำสั่งผ่านโปรแกรม Arduino และเชื่อมต่อกับ Node MCU และแจ้งเตือนผ่านLine
BN04 โครงงานเครื่องเตือนภัยในห้องครัว โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

BN04 โครงงานเครื่องเตือนภัยในห้องครัว โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กล่องเตือนภัยในห้องครัวมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะลดการเกิดอันตรายของการทำอาหารในห้องครัวที่มีปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นการรั่วไหลของแก๊สและการลืมปิดแก๊สเวลาทำอาหาร โดยบางครั้งอาจตั้งหม้อหรือกระทะทิ้งไว้ แล้วเดินออกไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแล้วก็เกิดลืมไปว่าได้ตั้งหม้อทำอาหารทิ้งไว้ ทำให้เกิดโอกาสที่จะเกิดการไหม้ของอาหาร ซึ่งสามารถก่อให้เกิดไฟลุกไหม้และเกิดอันตรายได้ จึงทำให้เราได้คิดสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยเตือนไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
BN05 โครงงานเครื่องบ่นน้ำวัวอัตโนมัติ  โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

BN05 โครงงานเครื่องบ่นน้ำวัวอัตโนมัติ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงงาน เรื่อง เครื่องพ่นน้ำวัว เกิดขึ้นเพื่อความสะดวกสบายของเจ้าของฟาร์มและเพื่อคลายความร้อนความเครียดให้กับพวกกระบือและวัวรวมไปถึงการแก้ปัญหาที่กระบือและวัวส่งเสียงร้องสร้างความรำคาญให้แก่ชาวบ้านในบริเวณนั้น เป็นโครงงานลดความเครียดและความร้อนให้กับกระบือและวัวรวมไปถึงเพิ่มความสะดวกสะบายให้เเก่ผู้เลี้ยงและยังพัฒนาระบบพ่นน้ำซึ่งโครงงานนี้มีชื่อว่า เครื่องพ่นน้ำวัว โดยใช้โปรแกรม KidBright
BN06 โครงงานเครื่องปล่อยน้ำลงก๋างโต้ง(นา)อัตโนมัติ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

BN06 โครงงานเครื่องปล่อยน้ำลงก๋างโต้ง(นา)อัตโนมัติ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การทำนาเป็นเป็นการปลูกพืชที่ต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ และบางครั้งนักเรียนไม่มีเวลารดน้ำจึงทำให้พืชที่ปลูกเหี่ยวซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชทำให้ไม่ได้ผลผลิตตามต้องการเสี่ยงต่อการขาดทุน  ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทำจึงได้คิดพัฒนาระบบควบคุมการปล่อยน้ำอัตโนมัติขึ้น
BN07 โครงงานรถตัดหญ้าบังคับด้วยสมาร์ทโฟน โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

BN07 โครงงานรถตัดหญ้าบังคับด้วยสมาร์ทโฟน โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม เป็นโรงเรียนที่มีสนามหญ้าที่กว้างมาก และการตัดหญ้าในสนามแต่ละครั้งใช้เวลานาน ใช้กำลังคนหลายคนทำให้บุคลกรในการทำความสะอาดมีแค่เพียงคนเดียว จึงทำให้พวกเราได้คิดค้นเครื่องทุ่นแรงในการตัดหญ้าให้กับภารโรงของโรงเรียนเราและนักเรียนจิตอาสา คือ “เครื่องตัดหญ้าบังคับ”
BN08 โครงงานเครื่องฆ่าเชื้อโรคบนจาน  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

BN08 โครงงานเครื่องฆ่าเชื้อโรคบนจาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ช้อน ส้อม จาน ชาม และภาชนะบรรจุอาหารทั้งแบบสเตนเลส หรือพลาสติก มักจะเหลือคราบอาหารตกค้างอย่างพวกครีมหรือคราบจากนม และที่น่าตกใจก็คือ คราบตกค้างเหล่านี้ยังเต็มไปด้วยเชื้อ Norovirus ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสอันเป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ดังนั้นคณะผู้จัดทำโครงงานจึงพยายามคิดหานวัตกรรมที่ช่วยให้ฆ่าเชื้อโรคบนภาชนะบรรจุอาหารทั้งแบบสเตนเลสและพลาสติก
BN09 โครงงานเครื่องจัดการระบบน้ำอัตโนมัติสำหรับโรงผักไฮโดรโปนิกส์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

BN09 โครงงานเครื่องจัดการระบบน้ำอัตโนมัติสำหรับโรงผักไฮโดรโปนิกส์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงงาน เครื่องจัดการระบบน้ำระบบอัตโนมัติสำหรับโรงผักไฮโดรโปนิกส์มีจุดมุ่งหมายในการทำงาน  โดยนำบอร์ดKidBrightมาเขียนโปรแกรมควบคุม ที่จะสามารถควบคุมระบบน้ำในโรงผักไฮโดรโปนิกส์ได้ และยังเป็นการพัฒนาการเกษตรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ นอกจากนี้ยังเป็นการทำงานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบ สร้างความสามัคคี  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  แก่สมาชิกในกลุ่มอีกด้วย
BN10 โครงงานเครื่องให้อาหารสุนัข 4.0  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

BN10 โครงงานเครื่องให้อาหารสุนัข 4.0 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การจัดทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ขึ้น ดังนั้นจึงได้คิดประดิษฐ์เครื่องให้อาหารสุนัข เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการให้อาหารสัตว์ เพื่อลดเวลาในการทำงาน โดยเครื่องให้ อาหารสุนัข4.0นี้สามารถตั้งโปรแกรมเพื่อกำหนดเวลาการให้อาหารในแต่ละวันได้ ซึ่ง สามารถกำหนดเวลาเป็นนาทีต่อครั้ง ภายในหนึ่งวันสามารถให้อาหารได้มากกว่าหนึ่งครั้ง
BN11 โครงงานเครื่องดักจับควันบุหรี่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

BN11 โครงงานเครื่องดักจับควันบุหรี่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้มีการศึกษาเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนควันขนาดเล็กซึ่งจะทำการพัฒนาเครื่องเตือนควันบุหรี่ ให้สามารถตรวจจับควันที่เกิดจากควันบุหรี่และส่งเสียงสัญญาณเตือนเป็นหลักดังนั้นคณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้มีการศึกษาเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนควันขนาดเล็ก ซึ่งจะทำการพัฒนาเครื่องเตือนควันบุหรี่ ให้สามารถตรวจจับควันที่เกิดจากควันบุหรี่และส่งเสียงสัญญาณเตือนพร้อมแจ้งผ่าน Application Line
BN12 โครงงานเครื่องดับกลิ่นห้องน้ำอัตโนมัติ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

BN12 โครงงานเครื่องดับกลิ่นห้องน้ำอัตโนมัติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ารใช้ห้องน้ำของนักเรียนที่มีจำนวนผู้ใช้เป็นจำนวนมากทำให้ส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทำให้เสียบรรยากาศในการเรียน ทางผู้จัดทำได้น้าบอร์ด KidฺBright และการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่ออุปกรณ์และเซนเซอร์และนำหลักการจากการทดลองการใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มดับกลิ่นในห้องน้ำสร้างเป็นเครื่องดับกลิ่นห้องน้ำอัตโนมัติเพื่อใช้แก้ปัญหาห้องน้ำในโรงเรียนต่อไป
BN14 โครงงานระบบผสมปุ๋ยไฮโดรโปรนิกส์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา

BN14 โครงงานระบบผสมปุ๋ยไฮโดรโปรนิกส์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา

โครงงานเรื่องระบบผสมปุ๋ยไฮโดรโปรนิกส์อัตโนมัติด้วยสมองกลฝังตัว มีส่วนประกอบทั้งหมด 2 ส่วนคือ1.ส่วนของ Software 2. ส่วนของ Hardware จะใช้ KidBright และชุดรีเลย์เป็นส่วนควบคุมการทำงานของ เครื่องผสมปุ๋ยไฮโดรโปรนิกส์ โดยรับคำสั่งในการควบคุมการทำงานจากส่วน Software จะใช้ชุดคำสั่งของโปรแกรมบอร์ด KidBright ในการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ ระบบผสมปุ๋ยไฮโดรโปรนิกส์อัตโนมัติด้วยสมองกลฝังตัว
BN15 โครงงานตู้ฟักไข่นกกะทาระบบอัตโนมัติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  จังหวัดพะเยา

BN15 โครงงานตู้ฟักไข่นกกะทาระบบอัตโนมัติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา

คณะผู้จัดทำมีความสนใจที่จะประดิษฐ์อุปกรณ์ที่สามารถช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเกษตรกร จึงคิดค้นดัดแปลงประดิษฐ์กล่องฟักไข่แบบระบบอัตโนมัติขึ้นมา เพื่อควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ และความชื้นอัตโนมัติ และระบบกลับไข่โดยใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อให้ได้ไข่ที่ฟัก ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ
BN16 โครงงานเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  จังหวัดพะเยา

BN16 โครงงานเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา

เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีส่วนประกอบทั้งหมด 2 ส่วนคือ 1. ส่วนของ Software 2. ส่วนของ Hardware จะใช้ บอร์ด KidฺBright เป็นส่วนควบคุมการทำงานของ แบบจำลองเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยรับคำสั่งในการควบคุมการทำงานมาจาก Smart Phone ส่วน Software จะใช้ภาษาในชุดคำสั่ง KidฺBright ในการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยผ่าน Application
BN17 โครงงานเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  จังหวัดพะเยา

BN17 โครงงานเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา

เครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทำงานด้วยการรับคำสั่งในการควบคุมการทำงานมาจาก Smart Phone ส่วน Software จะใช้ชุดคำสั่งเฉพาะของบอร์ด KidBright ในการเขียนโปรแกรมควบคุมการทeงานของ ระบบเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยผ่าน Application
BN21 โครงงานปลูกผักอินทรีย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่

BN21 โครงงานปลูกผักอินทรีย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่

การปลูกพืชผักอินทรีย์จึงเป็นทางเลือกที่จะสามารถแก้ปัญหาการใช้สารเคมี เพื่อให้การปลูกพืชผักอินทรีย์เป็นไป อย่างง่าย ลดต้นทุน และประหยัดแรงงานในกระบวนการผลิต จึงมีแนวคิด และแนวทางการแก้ปัญหาการปลูกพืชผักอินทรีย์โดย การควบคุมความเข้มแสง การรดน้ำ และการพ่นน้ำจุลรินทรีย์ที่เป็นตัวช่วยในการควบคุมโรค และศัตรูพืช เป็นไปอย่างอัตโนมัติ
BN24 โครงงานเครืองทำความสะอาดบ้านอัตโนมัติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

BN24 โครงงานเครืองทำความสะอาดบ้านอัตโนมัติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

หุ่นยนต์กวาดถูอัตโนมัติ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตสามารถทำความสะอาดกวาดและถูได้ในเครื่องเดียว เพราะสิ่งสกปรกจะถูกดูดเข้าเครื่อง ไม่ได้ถูกปัดไปปัดมาเหมือนกับการถูบ้าน โดยใช้ผ้าถูปกติแต่เครื่องสามารถวิ่งไปมาและหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างชาญฉลาดทุกพื้นที่ในห้องที่เครื่องสามารถวิ่งเข้าถึง เพื่อขจัดสิ่งสกปรกภายในบ้านและในห้องต่าง ๆ
BNE30 โครงงานเครื่องช่วยอำนวยตวามสะดวกในการฝึกเดิน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

BNE30 โครงงานเครื่องช่วยอำนวยตวามสะดวกในการฝึกเดิน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถยกได้และเดินไปสักระยะหนึ่งก็เหนื่อยหรือหมดแรงในการเดิน จึงเกิดแนวคิดในการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยจะออกแบบอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการฝึกเดินโดยไม่ต้องยกและถ้าหากหมดแรงระหว่างทางสามารถมีเบาะนั่งบังคับได้ และมีปุ่มฉุกเฉินเมื่อต้องการความช่วยเหลือ
BNE31 โครงงานถังเพาะถั่วงอกคอนโดระบบน้ำวนแบบอัตโนมัติประหยัดน้ำ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

BNE31 โครงงานถังเพาะถั่วงอกคอนโดระบบน้ำวนแบบอัตโนมัติประหยัดน้ำ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงงาน เรื่อง ถังเพาะถั่วงอกคอนโดระบบน้ำวนแบบอัตโนมัติประหยัดน้ำ มีวัตถุประสงคเ์พื่อออกแบบและสร้างถังเพาะถั่วงอก คอนโดระบบน้ำวนแบบอัตโนมัติประหยัดน้ำ และทดสอบประสิทธิภาพการทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดและสามารถส่งการแจ้งเตือนผ่าน Line เมื่อถึงระยะเวลาเก็บผลผลิต
BNE32 โครงงานเครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

BNE32 โครงงานเครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงงานเรื่อง เครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและออกแบบเครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 โดยผ่าน App KidBright ซึ่งการตากโดยใช้เครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 ได้เร็วกว่าการตากแบบดั้งเดิมจาก 5 วัน เหลือ 2 วัน และสามารถทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ จึงได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ถูกหลักอนามัย
BNE33 โครงงานระบบฉีดน้ำในโรงเลี้ยงไก่ไข่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น

BNE33 โครงงานระบบฉีดน้ำในโรงเลี้ยงไก่ไข่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น

จากปัญหาเรื่องการตายของไก่ไข่ที่มีจำนวนมากขึ้น และการวางไข่ของไก่ไข่ได้มีจำนวนที่ลด น้อยลงและส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ จึงได้มีการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาว่าทำไมไก่ถึง ตายและจำนวนไข่ไก่จึงมีจำนวนลดลงและไม่ได้คุณภาพ ต้นเหตุมาจากส่วนไหนหรือเกี่ยวกับการลดอุณหภูมิ ความร้อนมากเกินไปจึงทำให้เกิดการตายกับไก่ในโรงเลี้ยง ทางกลุ่มจึงได้คิดหาวิธีและแนวทางการแก้ปัญหาใน การควบคุมอุณหภูมิในโรงเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อให้ไก่สามารถวางไข่ได้มากยิ่งขึ้นและช่วยลดการตายของไก่ไข่
BNE35 โครงงานเครื่องคัดแยกกระดาษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์

BNE35 โครงงานเครื่องคัดแยกกระดาษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์

เครื่องคัดแยกประเภทกระดาษ โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะจากกระดาษ โดยใช้เครื่องคัดแยกกระดาษ ที่ประดิษฐ์จากเครื่องถ่ายเอกสารเก่า  ใช้ระบบสมองกล มี KidBright เป็นตัวควบคุม  ใช้เซ็นเซอร์ sensor ตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วยรังสีอินฟราเรด  เป็นที่ตรวจจับสีของกระดาษ  และอุปกรณ์อื่นๆ
BNE36 โครงงานครามราชประชา  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร

BNE36 โครงงานครามราชประชา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร และเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย้อมคราม แนวคิดในการพัฒนาคือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมการเติมออกซิเจน สี และค่า pH ในน้ำครามด้วยระบบอัตโนมัติผ่านบอร์ด Arduino โดยใช้เซนเซอร์วัดค่าสี และเซนเซอร์วัดค่า pH
BNE37 โครงงานสมาร์ทไฮโดรโปนิกส์  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร

BNE37 โครงงานสมาร์ทไฮโดรโปนิกส์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร

โครงงานเรื่อง สมาร์ทไฮโดรโปรนิกส์มีที่มาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครเป็นโรงเรียนประจำที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่จบ การศึกษาออกไปได้มีอาชีพติดตัวไปเพื่อการเลี้ยงชีพตัวเอง ซึ่งหนึ่งกิจกรรมที่นักเรียนให้ความสนใจและสร้างรายได้ให้กับนักเรียนคือ “การปลูกผัก” ในแต่ละวันนักเรียนจะใช้เวลาว่างและช่วงเย็นหลังเลิกเรียนเพื่อไปดูแล และทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ ด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จึงได้นำเอาความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมมาเพื่อช่วยในการเลี้ยงไก่เนื้อ
BC39 โครงงานเครื่องคัดน้ำหนักของผลมะม่วง  โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ จังหวัดนครนายก

BC39 โครงงานเครื่องคัดน้ำหนักของผลมะม่วง โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ จังหวัดนครนายก

เครื่องคัดน้ำหนักของผลไม้(มะม่วง) มีจุดมุ่งหมาย คือ ประดิษฐ์ชุดอุปกรณ์หรือเครื่องชั่งน้ำหนักของผลไม้(มะม่วง) ที่สามารถคัดแยกน้ำหนักของผลไม้(มะม่วง) ไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้โดยสามารถคัดขนาดได้เป็น 4 ขนาด คือ ขนาดต่ำกว่ามาตรฐาน ขนาดมาตรฐาน ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่กว่ามาตรฐาน เพื่อช่วยให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบธุรกิจค้าขายผลไม้สามารถยกระดับคุณภาพหรือมาตรฐานในการค้าขายของผลไม้ (มะม่วง)
BC40 โครงงานระบบนับและคัดแยกไข่ไก่อัตโนมัติ  โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ จังหวัดนครนายก

BC40 โครงงานระบบนับและคัดแยกไข่ไก่อัตโนมัติ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ จังหวัดนครนายก

เครื่องนับและคัดแยกขนาดไข่ไก่อัตโนมัติมีจุดมุ่งหมาย คือ ประดิษฐ์เครื่องนับจำนวนและคัดแยกขนาดไข่ไก่ ที่สามารถนับและคัดแยกภายในเล้าไก่ เพื่อช่วยให้การนับและคัดแยกไข่ไก่ได้ดีตามมาตราฐาน ในโครงงานนี้ประกอบไปด้วยเครื่องนับและคัดแยกไข่ไก่ เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ของโครงงาน
BC42 โครงงานระบบให้อาหารสัตว์ผ่านโทรศัพท์มือถือ  โรงเรียนองครักษ์  จังหวัดนครนายก

BC42 โครงงานระบบให้อาหารสัตว์ผ่านโทรศัพท์มือถือ โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ระบบให้อาหารสัตว์เลี้ยงผ่านโทรศัพท์มือถือที่ควบคุมด้วยบอร์ด KidBright ด้วยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมเซ็นเซอร์ อัลตร้าโซนิค เซอร์โวมอเตอร์ และปั้มสูบน้ำ  เพื่อใช้สำหรับให้น้ำและอาหารแก่สัตว์ และตรวจวัดปริมาณอาหารคงเหลือ ในช่วงเวลาที่ผู้เลี้ยงไม่สามารถให้อาหารสัตว์เลี้ยงด้วยตัวเองได้จากผลการสำรวจพบว่า จากการสร้างระบบให้อาหารสัตว์เลี้ยงผ่านโทรศัพท์มือถือ
BC43 โครงงานโรงเรือนมะยงชิดอัจฉริยะ  โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก

BC43 โครงงานโรงเรือนมะยงชิดอัจฉริยะ โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก

โรงเรือนมะยงชิดอัจฉริยะที่ควบคุมด้วยบอร์ด Auduino และบอร์ด KidBright ด้วยการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมเซนเซอร์ 3 ชนิด ได้แก่ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เซนเซอร์วัดแสง และเซนเซอร์วัด ความชื้น เพื่อปรับสภาพของโรงเรือนให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกต้นมะยงชิด โดยควบคุมปริมาณน้ำที่มีผล ต่อความชื้นในดินและในโรงเรือน ควบคุมปริมาณอุณหภูมิ และควบคุมปริมาณแสงที่มีผลต่ออุณหภูมิภายในโรงเรือน
BC45 โครงงานเครื่องตัดดอกดาวเรืองอัจฉริยะ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก

BC45 โครงงานเครื่องตัดดอกดาวเรืองอัจฉริยะ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก

โครงงานเครื่องคัดแยกดอกดาวเรืองนี้มีจุดประสงค์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในด้านเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสวนดาวเรืองด้านการคัดแยกดอกดาวเรืองให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการบริหารจัดการของเกษตรกรเจ้าของสวนดอกดาวเรือง ในเรื่องการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรต่าง ๆ
BC46 โครงงานถังขยะอัจฉริยะ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก

BC46 โครงงานถังขยะอัจฉริยะ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก

ถังขยะอัจฉริยะทำงานโดยมี Inductive Proximity Sensor ติดอยู่บริเวณกล่องคัดแยก โดย Inductive Proximity Sensor ทำงานโดยใช้หลักการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการทำงาน โดยที่มาของสนามแม่เหล็กไฟฟ้านั้น เกิดจากบริเวณส่วนหัวของเซ็นเซอร์ ซึ่งสามารถตรวจจับวัตถุในระยะที่กำหนดได้โดยไม่มีการสัมผัสกับตัวของวัตถุ
BC51 โครงงานเครื่องความถี่ขับไล่แมลง โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก

BC51 โครงงานเครื่องความถี่ขับไล่แมลง โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก

“เครื่องความถี่ขับไล่แมลง” เพื่อจะสามารถติดตั้งการทำเกษตรกรรมในโรงเรือนโดยใช้กล้องตรวจจับเมื่อพบแมลงระบบจะสั่งให้เครื่องความถี่ขับไล่ปล่อยคลื่นอัลตราโซนิกซึ่งจะส่งผลให้แมลงนั้นไม่กล้าเข้าใกล้กับพืชผักที่ได้ทำการปลูกแล้ว
BC73 โครงงานเครื่องมือ Clinometer sensor V.2 โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก

BC73 โครงงานเครื่องมือ Clinometer sensor V.2 โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก

Clinometer sensor V.2 เป็นการนำความรู้ทางมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการเรียนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  โดยนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรีโกณมิติมาช่วยในการคิด  วิเคราะห์  ออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน Clinometer sensor V.2 ซึ่งเครื่องมือวัดความสูงนี้สามารถวัดความสูงของวัตถุที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   มีความสูงตรงตามความเป็นจริง  เช่น  ส่วนสูงของคน  ประตู  เสาห้อง  ต้นไม้ เป็นต้น
BC74 โครงงาน Smart Classroom Version2 โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก

BC74 โครงงาน Smart Classroom Version2 โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก

โครงงานห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแบบจำลอง ในการเปิด-ปิดไฟ  พัดลม  การเข้าออกห้องเรียนด้วยการสแกนลายนิ้วมือเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย  ป้องกันการลืมปิดไฟและพัดลม  และป้องกันบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาภายในห้องเรียน
BS88 โครงงาน Image2Painting โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

BS88 โครงงาน Image2Painting โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงงาน Image2Painting ขึ้นเพื่อน าไฟล์รูปภาพมาแปลงเป็นงานศิลปะภาพวาด โดยใช้ KidBright และ Raspbetrry Pi เป็นตัวสมองกลฝังตัวในการท างาน ซึ่งเราได้แนวคิดนี้มาจากเครื่องพิมพ์3D [2] แต่ต้องการให้มีโครงสร้างที่ซับซ้อนน้อยกว่า โครงงานImage2Painting สามารถประยุกต์ใช้งานในการเรียนการสอนวิชาศิลปะ  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศาสตร์ในด้านอื่น ๆ
BS90 โครงงานโรงเรือนปลูกผักมินิอัจฉริยะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

BS90 โครงงานโรงเรือนปลูกผักมินิอัจฉริยะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ระบบการท างานของโรงเรือนสามารถรถน้ าตามที่ต้องการแต่ถ้าความชื้นในดินเหมาะสมแล้วเครื่องจะหยุดทันที แต่ถ้าความชื้นในดินยังไม่พอเครื่องก็จะท างานจนกว่าจะได้ความชื้นในดินจะพอดี และจะส่งสัญญาณไปยังผู้ควบคุมผ่าน Application Blynk
BS93 โครงงานเครื่องทำยางลบจากน้ำยางพารากึ่งอัตโนมัติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่

BS93 โครงงานเครื่องทำยางลบจากน้ำยางพารากึ่งอัตโนมัติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่

เครื่องทำยางลบจากน้ำยางพารากึ่งอัตโนมัติ ทำงานโดยให้รีเลย์ ทำหน้าที่ควบคุมการเปิด-ปิด มอเตอร์ในการปล่อยของเหลวและสสารที่ใช้ในการแข็งตัวของน้ำยางพาราและควบคุมการปั่นเหวี่ยงโดยมอเตอร์ และเมื่อน้ำยางพาราที่ผ่านปั่นเหวี่ยงเสร็จแล้วจะไหลลงมายังตู้อุณหภูมิที่เตรียมไว้เพื่อให้น้ำยางพาราแข็งตัวและนำมาใช้ได้จริงตามเกณฑ์ที่วางไว้
BS95 โครงงานโรงตากผ้าอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่

BS95 โครงงานโรงตากผ้าอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่

คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากเสื้อผ้าที่เปียกหรืออับชื้นจึงได้คิดค้น  ที่จะทำโครงงานโรงตากผ้าอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์  โดยการนำเทคโนโลยีในยุคของ Thailand 4 .0   ในการคิดคำนวณและควบคุมการทำงานของโรงตากผ้าอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์โดยการเปิด – ปิดโรงตากผ้าแบบอัตโนมัติ และจะทำให้นักเรียนไม่ต้องกังวลว่าผ้าจะเปียกหรือไม่เวลาฝนตก
BS96 โครงงานโรงเรือนเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่

BS96 โครงงานโรงเรือนเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่

โรงเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์มนำความคิดมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเทคโนโลยีในปัจจุบันจึงมีผลเกิดเป็นโรงเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์มที่ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การเปิด-ปิด ตัวHeater ตัว Cooler มอเตอร์ในการให้น้ำไปยังให้ตัวสปริงเกอร์ อีกทั้งใช้แผงโซล่าเซลล์ในการเก็บพลังงานไฟฟ้า
AS10 โครงงานระบบควบคุมการเปิด ปิดพัดลม ด้วยเสียงพูดโดยใช้โมดูล voice โรงเรียนต้นตันหยง จังหวัดนราธิวาส

AS10 โครงงานระบบควบคุมการเปิด ปิดพัดลม ด้วยเสียงพูดโดยใช้โมดูล voice โรงเรียนต้นตันหยง จังหวัดนราธิวาส

ระบบควบคุมการเปิด – ปิดและปรับความเร็วพัดลมโดยใช้ KidBright เราใช้ KidBright เป็นตัวประเมินผลหลัก ทำการเชื่อมเซนเซอร์วัดอุณหภูมิเพื่อทำหน้าที่รับอุณหภูมิของอากาศ สำหรับอุณหภูมิที่ใช้ในการเปิดและปรับความเร็วของพัดลมก็จะสั่งรีเลย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นสวิตซ์เพื่อทำหน้าที่ในการเปิดและปรับความเร็วของพัดลม
AS11 โครงงานเครื่องฟักไข่เบตงอัตโนมัติ โรงเรียนบากงพิทยา จังหวัดปัตตานี

AS11 โครงงานเครื่องฟักไข่เบตงอัตโนมัติ โรงเรียนบากงพิทยา จังหวัดปัตตานี

ระบบควบคุมอุณหภูมิของตู้ฟักไข่โดยใช้ Kidbright โดยจะตั้งค่าอุณหภูมิ 37.5 - 38.0 c  ใช้เวลา1-18 วัน และอุณหภูมิ 36.1-37.2c ใช้เวาลา18-21วัน ถ้าอุณหถูมิภายในตู้ เย็นลง หลอดไฟจะสว่างพออุณหภูมิถึงที่กำหนด หลอดไฟจะดับ (ควบคุมอัตโนมัติ) และถ้าอุณหภูมิในตู้เพิ่มขึ้นจะเพิ่มความชื้น (ควบคุมอัตโนมัติ) สังเกตได้ว่า สัญชาติญาณของไก่บ้านตัวผู้มักจะกินไข่ไก่ที่ฟักออกมา พวกเราจึงคิดค้นสร้างตู้ฟักไข่ขึ้นมา  เพื่อที่จะไม่ให้ไข่ไก่ถูกตัวผู้กินหรือสัตว์อื่นๆที่อันตรายและเพิ่มประสิทธิภาพในการฟักไข่ไก่ได้มากขึ้น.
AS12 โครงงานระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ่อเลี้ยงปลา (บ่อปูนซีเมน) ผ่าน IOT โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จังหวัดปัตตานี

AS12 โครงงานระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ่อเลี้ยงปลา (บ่อปูนซีเมน) ผ่าน IOT โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จังหวัดปัตตานี

ระบบบำบัดน้ำเสียในบ่อปลา โดยใช้ความรู้ในกระบวนการวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์เข้ากับสิ่งประดิษ พบว่าในการทดลอง นั้นหลังจากค่าความขุ่นเกินที่กำหนดไว้ จะมีแสงแจ้งเตือน และเครื่องปั้มน้ำจะ สูบน้ำเข้าไป ตามขั้นตอน
AS13 โครงงานบ้านตากอาหารเเห้ง โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จังหวัดยะลา

AS13 โครงงานบ้านตากอาหารเเห้ง โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จังหวัดยะลา

บ้านตากอาหารแห้งอัจฉริยะนั้นจะทำงานเมื่อมีฝนตกลงมาโดนที่หน้าสัมผัสของเซ็นเซอร์ตรวจจับฝนตก เมื่อมีฝนตกมากระทบเข้ากับหน้าสัมผัสจะส่งค่าที่ได้ไปเข้าบอร์ด Arduino จะทำให้บ้านตากอาหารแห้งเก็บอาหารที่ตากไว้เข้าที่ร่มและเมื่อฝนได้หยุดตกจะทำให้หน้าสัมผัสที่เปียกฝนในตอนแรกนั้นแห้งลงจะทำให้บ้านตากอาหารแห้งอัจฉริยะได้ทำการนำอาหารที่ตากอยู่หรืออาหารอาจยังไม่แห้ง นำออกมาตากใหม่ให้อาหารที่ยังไม่แห้งนั้นแห้ง
BS86 โครงงานตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยหิน โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จังหวัดยะลา

BS86 โครงงานตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยหิน โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จังหวัดยะลา

โครงงานตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยหินเป็นตู้เพาะเนื้อเยื่อกล้วยหินสมัยใหม่เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาพันธุ์พืชเอกลักษณ์ที่หายากมิให้สูญพันธุ์และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยหินเป็นความเจริญก้าวหน้าในด้านการเกษตรเกี่ยวกับพืชที่มีการพัฒนาเทคนิคในการขยายพันธุ์แบบใหม่ที่ทำให้ได้พืชต้นใหม่จำนวนมากอย่างรวดเร็วในเวลาอันจำกัด โดยมีคุณภาพดีเหมือนเดิม