ปีการศึกษา 2561

PA01 โครงงานตรวจจับควันและเปลวเพลิงเตือนอัคคีภัย โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

PA01 โครงงานตรวจจับควันและเปลวเพลิงเตือนอัคคีภัย โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

อัคคีภัยเป็นภัยที่ร้ายแรงที่สุดประการหนึ่งทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแก่ผู้ประสบภัย นอกจากนี้ควันไฟและก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ยังก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของประชาชน จากความสำคัญนี้ คณะผู้จัดทำจึงคิดว่า การสร้างอุปกรณ์ตรวจจับควันเพื่อเตือนอัคคีภัย น่าจะเป็นประโยชน์
PA02 โครงงานห้องเรียนอัจฉริยะ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

PA02 โครงงานห้องเรียนอัจฉริยะ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา มีห้องเรียน 11 ห้อง มีการใช้กระแสไฟฟ้าเป็นปริมาณมาก ในช่วงพักฉันเพล บางครั้งก็ลืมปิดไฟปิดพัดลม ทำให้เกิดความสิ้นเปลืองไฟฟ้า คณะผู้จัดทำจึงได้คิดจะนำเอาเทคโนโลยีในปัจจุบันมาทำโครงงานนี้ซึ่งเรียกว่า "สวิทช์นับจำนวน" ...
PA03 โครงงานเครื่องนับเหรียญอัตโนมัติ โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ

PA03 โครงงานเครื่องนับเหรียญอัตโนมัติ โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ

ในปัจจุบันคนเราต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น ซึ่งการใช้คนนับและจำแนกเหรียญจำนวนมาก อาจทาให้เกิดปัญหาในการนับที่ผิดพลาดและเสียเวลาได้จากปัญหาข้างต้นที่กล่าวมาโครงงานนี้จึงออกแบบเครื่องจำแนกประเภทเหรียญและนับเหรียญขึ้นมาเพื่อจำแนกเหรียญแต่ละชนิดโดยพิจารณาจากขนาดของเหรียญที่แตกต่างกัน
PA05 โครงงานระบบควบคุมน้ำขาด-น้ำล้นอัตโนมัติ V2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

PA05 โครงงานระบบควบคุมน้ำขาด-น้ำล้นอัตโนมัติ V2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา มีการใช้ระบบสาธารณูปโภค เป็นระบบประปาของตนเองความสูงจากพื้น 20 เมตร ลุ่มผู้ทำโครงงานจึงมีความคิดที่จะพัฒนาระบบควบคุมน้ำขาด น้ำล้นอัตโนมัติขึ้น เพื่อที่จะนำมาช่วยเหลือทางวัดและโรงเรียน ขณะที่พระอาจารย์ไม่ว่าง ป้องกันน้ำขาด-น้ำล้นและช่วยในการประหยัดทั้งน้ำ ...
PA06 โครงงานระบบป้ายไฟวิ่งอัจฉริยะ V2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

PA06 โครงงานระบบป้ายไฟวิ่งอัจฉริยะ V2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

โครงงานป้ายไฟวิ่งอัจฉริยะ เวอร์ชั่น 1 ที่ทางคณะผู้จัดทำได้สร้างขึ้นเมื่อครั้งที่แล้วไม่ค่อยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานจึงได้มีความคิดที่จะทำการพัฒนาโครงงาน เรื่อง ป้ายไฟวิ่ง เวอร์ชั่น1 ( RUNNING LIGHT ...
PA07 โครงงานเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงแบบดิจิทัล โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

PA07 โครงงานเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงแบบดิจิทัล โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

โครงงานนี้นำเสนอการสร้างเครื่องชั่งน้ำหนักร่วมกับที่วัดส่วนสูง เพื่อให้ได้ค่าส่วนสูง น้ำหนัก ที่มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นเมื่อเทียบกับการวัดโดยใช้คนวัด ได้ข้อมูลการวัดค่าส่วนสูง น้ำหนัก สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และหาแนวทางในการพัฒนาสุขภาพของสามเณรนักเรียนทุกคนให้เจริญเติบโตได้อย่างสมวัย
PA08 โครงงาน PBS-Smart-Farm-Melon โรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

PA08 โครงงาน PBS-Smart-Farm-Melon โรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

โรงเรือนปลูกเมล่อน และแก้ไขปัญหาการรดน้ำ-ใส่ปุ๋ย โดยนำระบบสมองกลเข้ามาช่วยควบคุมการทำงาน การรดน้ำ - ใส่ปุ๋ย แบบอัตโนมัติ ซึ่งการนำระบบสมองกลและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ทำให้โรงเรือนมีความทันสมัยมากขึ้น สามารถรดน้ำ-ใส่ปุ๋ย ...
PA09 โครงงานสว่างในที่ความมืด  โรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

PA09 โครงงานสว่างในที่ความมืด โรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

ทางคณะผู้จัดทำเล็งเห็นว่าแสงสว่างนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงได้คิดค้นระบบควบคุมการเปิดปิดหลอดไฟอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมา เพื่อช่วยให้ผู้ที่อยู่ตามชนบท พื้นที่ห่างไกล ได้มีไฟฟ้าใช้ อีกทั้งยังสามารถนำหลอดไฟนี้ไปติดตั้งใช้ตามมุมมืดหรือตามทางเดินที่มืดให้แก่สามเณร ภายในวัดได้ และการเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อีกด้วย
PA10 โครงงานระฆังตีอัตโนมัติ โรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

PA10 โครงงานระฆังตีอัตโนมัติ โรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

โครงงาน “ระฆังตีอัตโนมัติ” ใช้หลักการการยืดหยุ่นของสปริงในการตี เพราะการดีดกลับของสปริงมีแรงในการดีดกลับมาก และใช้แรงจากมอเตอร์เป็นตัวตึงกลับให้เกิดการดีดกลับ โดยผ่าน อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมอเตอร์ให้หมุน ...
PA11 โครงงานตู้อบสมุนไพร โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม จังหวัดแพร่

PA11 โครงงานตู้อบสมุนไพร โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม จังหวัดแพร่

โครงงานตู้อบสมุนไพร มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบ สร้างตู้อบสมุนไพรอัจฉริยะไว้ใช้ในโรงเรียน และเพื่อประเมินผลการใช้งานของตู้อบใบชาอัจฉริยะ ด้วยวิธีการควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ให้มีความเหมาะสม ต่อคุณภาพของใบชา และสามารถควบคุม ดูการทำงานของตู้อบใบชาผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ซึ่งการสร้างตู้อบ สมุนไพรในครั้งนี้ ...
PA12 โครงงานนับจำนวนคนเข้า-ออก ห้องสมุด โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่

PA12 โครงงานนับจำนวนคนเข้า-ออก ห้องสมุด โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่

โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่ มีห้องสมุดในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ บริการในการสืบค้นข้อมูลในด้านต่างๆ ซึ่งแต่ละวันมีนักเรียนเข้าใช้บริการจำนวนวันละประมาณ 100 กว่ารูป ดังนั้นเพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลจำนวนนักเรียนสามเณรและผู้ที่มาใช้บริการห้องสมุดในแต่ละวัน เดือน ปี ...
PA13 โครงงานเครื่องวัดการงอตัวไปข้างหน้า(ความยืดเยียดของกล้ามเนื้อ) โรงเรียนนันทบุรีวิทยาพระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน

PA13 โครงงานเครื่องวัดการงอตัวไปข้างหน้า(ความยืดเยียดของกล้ามเนื้อ) โรงเรียนนันทบุรีวิทยาพระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน

โครงงาน เครื่องวัด การงอตัวไปข้างหน้า(ความยืดเยียดของกล้ามเนื้อ) เป็นเครื่องที่วัดเพื่อวัดถึงความยืดหยุ่นของกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด้านหลัง หลังส่วนล่าง เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ ช่วยให้ออกกำลังกายได้เหมาะสมกับร่างกายของเราให้ดียิ่งขึ้น
PA14 โครงงานเครื่องนับเหรียญอัตโนมัติ โรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม จังหวัดน่าน

PA14 โครงงานเครื่องนับเหรียญอัตโนมัติ โรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม จังหวัดน่าน

เครื่องแยกและนับเหรียญขึ้น เพื่อคัดแยกเหรียญแต่ละประเภทออกจากกัน แสดงจํานวนเหรียญหรือจํานวนเงินของเหรียญแต่ละประเภท แสดงจํานวนเงินรวม และแจ้งการทํางานผ่านระบบเครือข่าย (IoT) ซึ่งโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ในการช่วยลดเวลาการทํางานและลดข้อผิดพลาดจากการ จากการนับด้วยบุคลากร ช่วยให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารนําไปใช้กับร้านค้าทั่วไป ...
PA15 โครงงานตู้ขายปากกาเวอร์ชั่น 2 โรงเรียนเชียงกลางปริยัติธรรม จังหวัดน่าน

PA15 โครงงานตู้ขายปากกาเวอร์ชั่น 2 โรงเรียนเชียงกลางปริยัติธรรม จังหวัดน่าน

ทางโรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา ของเราได้จัดทำโครงงานตู้ขายปากกาขึ้น ในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ห้องสหกรณ์ของโรงเรียนไม่เปิดห้อง จากการนำตู้ขายปากกานำไปใช้จริง ผู้จัดทำพบปัญหาการทำงานของระบบตู้ขายปากกา ผู้จัดทำเลยต้องการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของตู้ขายปากกาให้มีประสิทธิภาพการทำงานให้แม่นยำขึ้น จึงได้จัดทำโครงงานตู้ขายปากกาเวอร์ชั่น 2 ขึ้น
PA16 โครงงานตู้แลกเหรียญ โรงเรียนเชียงกลางปริยัติธรรม จังหวัดน่าน

PA16 โครงงานตู้แลกเหรียญ โรงเรียนเชียงกลางปริยัติธรรม จังหวัดน่าน

โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษาได้มีการจัดทำโครงงานตู้ขายปากกา ขึ้นในปีการศึกษาที่ผ่าน และเปิดให้นักเรียนได้ทำการทดลองซื้อปากกา ผ่านตู้ขายปากกา จากที่พบปัญหานักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีเหรียญ 5 บาท จึงทำให้นักเรียนไม่ไปซื้อปากกาที่ตู้ขายปากกาและบางทีก็ต้องรอเจ้าหน้ามาขายปากกาเหมือนเดิม จากปัญหาที่กล่าวมานี้ ผู้จัดทำจึงคิดที่จะแก้ไขปัญหา ...
PA17 โครงงาน Health Chair โรงเรียนวัดปรางค์ จังหวัดน่าน

PA17 โครงงาน Health Chair โรงเรียนวัดปรางค์ จังหวัดน่าน

โครงงาน Healty chair เป็นสิ่งประดิษฐ์อย่างหนึ่งที่สำคัญต่อคนในวัยทำงานคือช่วยลดปัญหาการที่นั่งหลังไม่ตรง นั่งผิดท่า ทำให้เกิดอาการปวดหลัง   ทางอาตมาจึงได้ทำจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาของคนในวัยทำงานในเวลาที่นั่งหลังไม่ตรงหรือนั่งผิดท่า ซึ่งเมือเซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้ผู้นั่งทราบว่านั่งผิดท่า จุดเด่นคือ เซ็นเซอร์วัดระยะเพื่อวัดระยะห่างจากพนักพิง ...
PA18 โครงงานแบบจำลองโรงเลี้ยงไก่อัตโนมัติ โรงเรียนวัดบุญยืน จังหวัดน่าน

PA18 โครงงานแบบจำลองโรงเลี้ยงไก่อัตโนมัติ โรงเรียนวัดบุญยืน จังหวัดน่าน

จาก “โครงการธนาคารขยะขวดแลกไข่” ที่โรงเรียนวัดบุญยืน ดำเนินการเพื่อเป็นการจัดการขยะภายในบริเวณโรงเรียนและวัด  โดยมีการเลี้ยงไก่ไข่ และทางคณะผู้จัดทำได้ศึกษาแล้ว พบว่าการเลี้ยงไก่ไข่นั้นต้องมีการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการให้อาหาร ให้น้ำ และการเก็บไข่ ...
PA19 โครงงานห้องเรียนอัจฉริยะ โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุข จังหวัดน่าน

PA19 โครงงานห้องเรียนอัจฉริยะ โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุข จังหวัดน่าน

ปัจจุบันนี้ไฟฟ้ามีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก แต่ก็มีผู้ที่ใช้ไฟฟ้าอย่างไม่รู้คุณค่า ทำให้เกิดปัญหาการใช้ไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลือง ปัญหาของโครงงานนี้คือมองเห็นสามเณรบางรูปนั้นใช้ไฟในโรงเรียนไปกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ อย่างสิ้นเปลืองมาก จึงทำให้ทางโรงเรียนต้องรับผิดชอบเสียค่าไฟฟ้าเป็นจำนวนเงินที่สูงขึ้นมาก ดังนั้น ทางผู้จัดทำเลยคิดโครงงานนี้เพื่อให้ใช้ไฟฟ้าในโรงเรียนตามความเหมาะสมให้มากยิ่งขึ้นเพื่อช่วดลดค่าใช้จ่ายในโรงเรียน
PA20 โครงงาน ปั่นเพื่อ ลดและรด โรงเรียนพระปริยัติธรรมานุสรณ์วัดฟ้าสวรรค์ จังหวัดน่าน

PA20 โครงงาน ปั่นเพื่อ ลดและรด โรงเรียนพระปริยัติธรรมานุสรณ์วัดฟ้าสวรรค์ จังหวัดน่าน

จากผลการสำรวจภาวะโภชนาการของสามเณร พบว่า สามเณรมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน ขาดการออกกำลังกายที่ถูกต้อง อีกทั้งการออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งไม่เหมาะสมกับสมณสารูป สามเณรนักเรียนและครูที่ปรึกษาเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงมีแนวคิดว่า หากมีอุปกรณ์หรือที่สำหรับให้สามเณรได้ออกกำลังกายในที่อันสมควรและอยู่กับที่ ...
PB01 โครงงานเครื่อง Mini CNC  โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

PB01 โครงงานเครื่อง Mini CNC โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

โครงงานเครื่อง CNC mini นี้ สร้างขึ้นจากการปรับเครื่อง 3D โดยการทำงานสามารถเคลื่อนที่ได้ 3 รูปแบบคือ ...
PB02 โครงงานเครื่องรดน้ำอัตโนมัติ  โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

PB02 โครงงานเครื่องรดน้ำอัตโนมัติ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา ได้ดำเนินโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการทำโรงเห็ด การปลูกพืชผักหมุนเวียน พวกเราคิดว่าการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการให้น้ำพืชผักน่าจะได้ประโยชน์  เพราะเล็งเห็นความสำคัญนี้  พวกเราจึงคิดว่าการมีเทคโนโลยีมาช่วยในการรดน้ำพืชผักน่าจะช่วยให้พืชผักได้รับน้ำอย่างเหมาะสมเข้ากับยุคสมัยนี ้และยังช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลสวนพืชผักได้
PB03 โครงงานเครื่องนับคนเข้าออก พร้อมเปิดปิดไฟอัตโนมัติ  โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ

PB03 โครงงานเครื่องนับคนเข้าออก พร้อมเปิดปิดไฟอัตโนมัติ โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ

ตามที่โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้จัดให้มีห้องสมุดในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ บริการในการสืบค้นข้อมูลในด้านต่างๆ ซึ่งแต่ละวันมีนักเรียนเข้าใช้บริการจำนวนวันละประมาณ 100 กว่ารูป ดังนั้นเพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลจำนวนนักเรียนสามเณรที่เข้าใช้บริการห้องสมุดในแต่ละวันให้มีจำนวนที่แน่นอนและสามารถนำมาเป็นข้อมูลระบบสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อรองรับการประเมินในครั้งต่อไป
PB04 โครงงานบ้านพลังงานธรรมชาติ  โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ

PB04 โครงงานบ้านพลังงานธรรมชาติ โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ

ตามที่โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ มีการก่อสร้างหลายอย่าง และสามเณรบางรูปใช้ไฟอย่างสิ้นเปลืองหรือสามเณรลืมปิดไฟ ปิดพัดลม ทำให้ในแต่ละเดือนต้องเสียค่าไฟเป็นจำนวนมาก เราเลยคิดโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในวัด และใช้พลังงานธรรมชาติให้เป็นประโยชน์
PB05 โครงงานระบบควบคุมพัดลมอัจฉริยะ V2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

PB05 โครงงานระบบควบคุมพัดลมอัจฉริยะ V2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

ระบบพัดลมอัจฉริยะ สามารถทํางานได้เป็นอย่างดีและมีประสิทฺธิภาพ โดยเวลาที่มีคนอยู่ในบริเวณ ใกล้เคียงพัดลมก็จะทํางานโดยอัตโนมัติ หากไม่มีคนอยู่ในบริเวณ ระบบก็จะปิดการทํางานเอง โดยไม่ต้องกังวล ในส่วนของการลืมปิดพัดลม ...
PB06 โครงงานระบบช่วยเหลือและป้องกันอัคคีภัย V2 โรงเรียนพระปริยัตธิรรมเกียรติแก้ววิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

PB06 โครงงานระบบช่วยเหลือและป้องกันอัคคีภัย V2 โรงเรียนพระปริยัตธิรรมเกียรติแก้ววิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

โครงงานระบบช่วยเหลือและป้องกันอัคคีภัย เวอร์ชั่นที่ 1 ที่ทางคณะผู้จัดทำโครงงานสร้างขึ้น ครั้งที่แล้วยังตอบสนองความต้องการได้ไม่ครอบคลุม ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะทำการพัฒนาโครงงานเรื่อง ระบบช่วยเหลือและป้องกันอัคคีภัย เวอร์ชั่นที่ 1 ทำงานได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ...
PB07 โครงงานเครื่องขายน้ำ  โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

PB07 โครงงานเครื่องขายน้ำ โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ต่อทุกวงการโลก รวมทั้งวงการศึกษาของไทยด้วย และผลพวงที่ตามมาในแง่ของเทคนิค วิธีการเกี่ยวกับการศึกษา ...
PB08 โครงงานไฮโครโดรโปนิกส์อัตโนมัติ  โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

PB08 โครงงานไฮโครโดรโปนิกส์อัตโนมัติ โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ต่อทุกวงการโลก รวมทั้งวงการศึกษาของไทยด้วย และผลพวงที่ตามมาในแง่ของเทคนิค วิธีการเกี่ยวกับการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนไปจากกระบวนความรู้ต่างๆ และความสำคัญและความสนใจในการพัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้ประโยชน์สุกแก่ผู้เรียนรู้และผู้ที่เรียนในทุกระดับซึ่งการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยนโดยการปรับเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์  จากเหตุผลดังกล่าว จึงคิดที่จะทำโครงงานโรงผักไฮโดรโปนิกส์อัตโนมัติซึ่งถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งในการนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเกษตร ด้วยเห็นว่าสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายได้เหมือนกัน
PB09 โครงงานเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  โรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

PB09 โครงงานเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

สำหรับเครื่องสูบน้ำพลังงานทดแทนที่คณะผู้จัดทำคิดค้นขึ้นมานี้ได้มีการนำเครื่องสูบน้ำที่ใช้แผโซล่าเซลล์ที่มีมาใช้ในปัจจุบันมาพัฒนาโดยนำเอาระบบสมองกลเข้ามาสั่งการทำงานด้วยบอรืด KidBright ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในงานเกษตรมาขึ้น  ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกสบาย ประหยัดกำลังแรงงานคน ประหยัดเวลา
PB10 โครงงานตู้ Save Money  โรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

PB10 โครงงานตู้ Save Money โรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

เนื่องจากในวัดมีจุดตั้งตู้รับบริจาคหลายจุดจึงเกิดปัญหาการนับเงินเหรียญและแยกเหรียญทั้ง 1 บาท, 2 บาท, 5 บาท, และ 10 บาท ...
PB11 โครงงานถังขยะอัจฉริยะ 4.0 โรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

PB11 โครงงานถังขยะอัจฉริยะ 4.0 โรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

ปัจจุบันเป็นปัญหาในหลายพื้นที่ในด้านปริมาณและผลกระทบต่อสุขภาวะ ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดแก้ไขปัยหาการทิ้งขยะดดยได้คิดที่จะประดิษบ์ถังขยะอัตโนมัติที่จะสามารถเคลื่อนที่ตามเส้นทางที่กำหนดไว้และยังสามารถตรวจสอบปริมาณในถังขยะว่าอยู่ในระดับใด และแจ้งเมื่อเวลาเต็มให้นำขยะไปทิ้งซึ่งจะทำให้เพิ่มความสะดวกสบาย แฃะสร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะมากขึ้น
PB14 โครงงาน Smart Door lock โรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

PB14 โครงงาน Smart Door lock โรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

คณะผู้จัดทำจึงได้คิดแก้ไขปัญหา สร้างสิ่งประดิษบ์สมองกลขึ้นมา ที่สามารถล็อคกลอนประตูได้อย่างอัตโนมัติ และเชื่อมต่ออินเทอรืเน็ตผ่านทางแอพพลิเคชันในมือถือ สามารถสั่งการให้ล้อคกลอนประตูได้  ทำให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น อีกทั้งการใช้ระบบควบคุมนี้ผ่านทางมือถือก้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราไม่ลืมล็อคประตู้ เพราะกล่าวได้ว่ามือถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวัน ช่วยสร้างความปลอดภัยและแก้ปัญหาการทำลูกกุญแจหายหรือลืมล็อคประตูได้
PB15 โครงงานพลังงานไฟฟ้าจากดิน  โรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

PB15 โครงงานพลังงานไฟฟ้าจากดิน โรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ปัจจุบันมีอัตราการใช้งานพลังงานไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและทรัพยากรที่นำมาใช้ผลิต ไฟฟ้านั้นเริ่มมีปริมาณลดน้อยลงเรื่อยๆ ประกอบกับราคาไฟฟ้าต่อหน่วยมีราคาสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และมีการใช้พลังงานทดแทน เช่น โซล่าเซลล์ ซึ่งยังมีราคาสูง จึงเป็นที่มาของแนวคิดที่จะศึกษาและ วิจัยกรณีศึกษา การกำเนิดไฟฟ้าจากดิน ...
PB16 โครงงานตู้ซื้อขวดอัจฉริยะ โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม จังหวัดแพร่

PB16 โครงงานตู้ซื้อขวดอัจฉริยะ โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม จังหวัดแพร่

โครงงานตู้รับซื้อขวดอัจฉริยะ มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบและสร้างตู้รับซื้อขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอัจฉริยะไว้ใช้ในโรงเรียน ประเมินผลความสามารถในการจำหน่ายคูปองสะสมแต้มให้แก่ผู้ที่นำขวด และกระป๋องมาขาย และประเมินผลความแม่นยำในการอ่านวัสดุที่นำมาจำหน่ายให้แก่ตู้ ผลการดำเนินการการสร้างตู้รับซื้อขวดอัจฉริยะ มีระดับความพึงพอใจโดยรวมมาก ซึ่งคะแนนความประณีต ความสวยงามของโครงสร้างมีคะแนนสูงสุด รองลงมาคือการเลือกวัสดุที่ใช้ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และความแข็งแรงทนทานของผลิตภัณฑ์ ...
PB17 โครงงาน Smart Farming โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่

PB17 โครงงาน Smart Farming โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่

คณะผู้จัดทำได้มีความคิดว่าควรจะนำเทคโนโลยีส่วนนี้มาประยุกต์ใช้การเกษตร ซึ่งเกี่ยวข้องเกษตรกร โดยปัจจุบันมีโรงเลี้ยงหมูและสวนผักอยู่เป็นจำนวนมาก และโรงเลี้ยงหมูกับสวนผักส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นฟาร์ม ซึ่งโรงเลี้ยงหมูและสวนผักเหล่านี้ยังคงมีปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาการชำระล้างมูลของหมู,ปัญหาการให้อาหารหมูที่เป็นเวลาและการให้น้ำผักที่เป็นเวลา ซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับเกษตรกรบางพวก เพราะเกษตรกรบางคนอาศัยอยู่เพียงลำพัง จึงเกิดปัญหาทางด้านจำนวนคน ...
PB18 โครงงานตู้กดน้ำอัตโนมัติ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่

PB18 โครงงานตู้กดน้ำอัตโนมัติ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่

ตู้ดื่มน้ำของโรงเรียนของอาตมานั้น เป็นตู้ดื่มน้ำธรรมดาทั่วไป เมื่อนักเรียนฉันเพลเสร็จแล้วต้องล้างถาดและจานของตัวเองและ จะมากดน้ำดื่ม พวกเราเล็งเห็นว่ามือของพวกเราอาจจะไม่สะอาด หลังจากล้างถาดและจานแล้วมากดตู้กดน้ำดื่มมือเรามีทั้งเหงื่อหรือเชื่อโรคต่างๆมากมาย ที่ติดอยู่กับมือของพวกเรา ตอนกดน้ำดื่มเชื่อโรคเหล่านั้นอาจจะไหลลงขณะที่เรากดตู้กดน้ำ เพื่อความสะดวกสบายและง่ายต่อการฉันน้ำจึงมีแนวคิดอยากทำตู้กดน้ำอัจฉริยะเราจึงคิดว่าน่าจะเอา sensor ...
PB19 โครงงานกล่องเก็บโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ โรงเรียนนันทบุรีวิทยาพระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน

PB19 โครงงานกล่องเก็บโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ โรงเรียนนันทบุรีวิทยาพระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน

โครงงาน กล่องเก็บโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ เป็นโครงงานที่ประยุกต์ใช้การใช้สมองกลฝังตัว KidBright ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ และเพื่อการพัฒนาการใช้โปรแกรม KidBright ...
PB20 โครงงานโรงเรือนสวนผักนักคิด โรงเรียนวัดปรางค์ จังหวัดน่าน

PB20 โครงงานโรงเรือนสวนผักนักคิด โรงเรียนวัดปรางค์ จังหวัดน่าน

โรงเรือนสวนผักนักคิด  เป็นสิ่งประดิษฐ์อย่างหนึ่งที่สำคัญต่อเกษตรกร คือ ช่วยลดปัญหาการที่เกษตรกรไม่มีเวลาดูแลอย่างสม่ำเสมอ จึงคิดสร้างสรรค์โครงงานระบบอัตโนมัติ ที่ควบคุมด้วยการเขียนโค้ดหรือโปรแกรม ชุดคำสั่งจาก Go Go Bright ...
PB21 โครงงานระบบควบคุมโรงเรือนไก่ไข่อัตโนมัติ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต จังหวัดน่าน

PB21 โครงงานระบบควบคุมโรงเรือนไก่ไข่อัตโนมัติ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต จังหวัดน่าน

ณะผู้จัดทำมีแนวคิดทำระบบสมองกลฝังตัวนี้ มาช่วยบูรณาการในการบริหารจัดการ ควบคุมระบบอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงเรือนไก่ไข่เพื่อความสะดวก  และแม่นยำในการควบคุม และเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ในการดูแล ไม่ต้องมีคนคอยให้อาหารเป็นเวลา รวมถึงการกำจัดมูลไก่  อีกทั้งโครงงานของเรานี้สามารถนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นๆไป และสามารถนำไปต่อยอดทำในโรงเรือนที่มีขนาดใหญ่ได้ ...
PB22 โครงงานเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธ์ุทางการเกษตร โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุข จังหวัดน่าน

PB22 โครงงานเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธ์ุทางการเกษตร โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุข จังหวัดน่าน

โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขได้คิดค้นโครงงาน “เครื่องอบลดความชื้นของเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตร” ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหรือชุมชนในการแก้ปัญหาลดต้นทุนในการชื้อเมล็ดพันธุ์ที่มีราคาสูง และเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรที่ต้องมีการวัดค่าความชื้นของเมล็ดพันธุ์เป็นตัวกำหนดราคา รวมทั้งต้องมีความจำเป็นในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชให้มี คุณภาพและระยะเวลายาวนานขึ้น
PB23 โครงงานระบบรดน้ำหลังคา โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา จังหวัดพะเยา

PB23 โครงงานระบบรดน้ำหลังคา โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา จังหวัดพะเยา

โครงงาน "ระบบรดน้ำหลังคา" เป็นระบบ Springer พ่นน้ำแบบกระจายเป็นวงกว้างติดตั้งไว้บนหลังคาของโรงอาหารเพื่อเป็นการลดอุณหภูมิที่ร้อนระอุจากการที่แสงแดดสาดส่องมาที่หลังคา เป็นการคลายความร้อนให้กับครู สามเณรนักเรียนในช่วงการจัดกิจกรรมยามบ่ายที่โรงอาหาร โดยใช้การเรียนโปรแกรมลงบน GoGo ...