ประกาศผลรางวัล ครั้งที่ 1

ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล  (จากการประกวดครั้งที่ 1)

ตัวอย่างผลงานที่ได้รับรางวัล  ประเภทที่ 1 : ครูในโรงเรียนทั่วไป

รางวัลที่ได้รับ เรื่อง ผู้จัดทำ โรงเรียน
เหรียญทอง ทัศนศิลป์และการละคร 1) นายสถิตย์สถาพร สังกรณีย์
2) นางสาวอัญชนาภรณ์ พาเหม
รร.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
เหรียญทองแดง การเขียนโปรแกรมภาษาซี นายพนภาค ผิวเกลี้ยง รร.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
เหรียญทองแดง การเขียนสารคดี นางสาวธิดานันทน์ บุญเพิ่ม รร.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ชมเชย สิทธิและเสรีภาพ นายอร่าม  มัธยะมังกูล รร.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

 

 

ตัวอย่างผลงานที่ได้รับรางวัล ประเภทที่ 2 : อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

รางวัลที่ได้รับ ชื่อเรื่อง ผู้จัดทำ หน่วยงาน
เหรียญทอง Infographics ผศ.ธนกฤต ทองคล้ำ ม.ราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญทอง Past Simple Tense นางตรีนุช สุนทรวิภาต ม.ราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญทอง การใช้ไอซีที วิชาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ว่าที่รต. ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
เหรียญทอง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล ม.ราชภัฏเพชรบุรี
เหรียญทองแดง การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป อาจารย์เดือนฉาย  ไชยบุตร ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์

 

 

ตัวอย่างผลงานที่ได้รับรางวัล ประเภทที่ 3 : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อเรื่อง ผู้จัดทำ หน่วยงาน
เหรียญทอง หิน 1. นางสาวอาอีชะห์    โตะโยะ
2. นางสาวญาณี  อโนมา
3. นางสาวสุรางค์   แก้วหัสดี
 ม.ราชภัฎพระนคร
เหรียญเงิน ประโยชน์และการรักษาทรัพยากรน้ำ 1. นางสาวรัตติกาล ทวีรัตน์
2. นางสาววาสนา พาลา
3. นางสาววิไลวรรณ ขุนจันทร์
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
เหรียญทองแดง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 1. นางสาวนิตยา   เดชแฟง
2. นางสาวสุวิชา  วงษาวดี
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
ชมเชย การทดสอบสารละลาย
กรด-เบส ในชีวิตประจำวัน
1. นางสาวจิราพร พลสงคราม
2. นางสาวเบญจวรรณ
ม.ราชภัฎพระนคร
ชมเชย เมื่อวัสดุเปลี่ยนแปลง 1. นางสาวทรงพัตรา สุวรรณรอ
2. นางสาวน้ำฝน แสนใจ
3. นางสาวอธิชา สุวรรณคีรี
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม