ภาคกลางและภาคใต้: มหาวิทยาราชภัฏเพชรบุรี

ชประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 – 2560
การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism  ภาคกลางและภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ประเภทที่ 1 ครูในโรงเรียนทั่วไป จำนวน 4 เรื่อง

 รางวัลที่ได้ รหัสผลงาน ชื่อเรื่อง วิชา ระดับชั้น หน่วยงาน ผู้จัดทำ
เหรียญทอง 1-01 วัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน การค้นคว้าอิสระ IS มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายธนวัฒน์  ภูมิพวัฒนโชติ 2. นางสาวพิมพ์ชนก  อุดมผล
เหรียญทอง 1-04 โครงงานหนังสั้นคุณธรรมนำความคิด หนังสั้นเพื่อการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสงวนหญิง นายสันติชัย  บุญรักษ์
เหรียญทอง 1-08 การสร้างแบบจำลองเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน IPST-MicroBOX SE มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายพงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์
เหรียญเงิน 1-02 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ด้วยคิวอาร์โค้ด ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชินนุกูลวิทยา นางสาววณิดา  ต่วนศิริ
เหรียญเงิน 1-03 การขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นางสาวกานต์พิชชา  บุญรังศรี
เหรียญเงิน 1-06 What do you do? ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) นางสาวเฑียรภักดิ์   สุทธิยะรักษ์

ประเภทที่ 2 อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 1 เรื่อง

รางวัลที่ได้  รหัสผลงาน ชื่อเรื่อง วิชา ระดับชั้น หน่วยงาน ผู้จัดทำ
เหรียญทอง 2-01 การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดร.สราวุธ แผลงศร


ประเภทที่ 3 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ  จำนวน 13 เรื่อง

 รางวัลที่ได้ รหัสผลงาน ชื่อเรื่อง วิชา ระดับชั้น หน่วยงาน ผู้จัดทำ
เหรียญเงิน  3-01 พ่อหลวงในความทรงจำ คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  1. นายเกียรติศักดิ์ แก้วศรี
2. นางสาววรรณพร เสวกจันทร์
3. นางสาวศิริวรรณ หมวดทอง
เหรียญเงิน  3-08 สร้างสรรค์ชิ้นงานสวยด้วย Piktochart วิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์  ประถมศึกษาปีที่ 5  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1. นายธีรวัฒน์ อรุณรัตนลีลากูล
2. นางสาวพิชญสุดา ทองคำ
3. นางสาวภัทริยา รูปโอ
เหรียญเงิน 3-15 กลอนสุภาพ ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. นางสาวอทิติยา สุทธิ
2. นางสาวชไมพร บุญธรรม
3. นายศรายุธ พูนประเสริฐ
เหรียญทองแดง 3-03 ฉลาดใช้ Facebook คอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1. นางสาวพนิดา อุปกรณ์
2. นางสาวชลธิชา หาดสุด
3. นายวัชรากร เวชรังษี
เหรียญทองแดง 3-04 เด็กดีมีจิตสาธารณะ คอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1. นายศุภชัย มณีมัย
2. นายกรกช สุสิลา
3. นางสาวชฎาภรณ์ ชื่นชม
 เหรียญทองแดง 3-05 พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วย infographic คอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1. นางสาวณัฐวรา เทพสุทธิ์
2. นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรคงทอง
3. นางสาวรัตนาภรณ์ วรรณมาศ
เหรียญทองแดง 3-06 การสร้างอินโฟกราฟฟิคโครงการในพระราชดำริของในหลวงในรัชการที่ ๙ คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1. นายนคร นวลปาน
2. นายยงยุทธ รัตนะ
3. นางสาวฤทัยรัตน์ แสงวิจิตร
เหรียญทองแดง 3-11 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศการนำเสนองาน คอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1. นายวีระชัย ช่วยเกิด
2. นายนิเชต นิโมง
3. นางสาวสุคนธา หมิดหวัง
ชมเชย 3-02 รู้ทันการใช้สื่อ ICT ด้วยโปรแกรม mindjet mindmanager คอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1. นางสาวกรรณิการ์ ชูบุญทอง
2. นายสิทธิเดช ศรีนิล
3. นายวทัญญู รัตนบันดาล
ชมเชย 3-07 Card for my king คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1. นางสาวสุนิษา เกื้อช่วย
2. นางสาวธันญาเรศ ยิ้มแสง
3. นางสาวอมรรัตน์ ศิริตะงัน
ชมเชย 3-10 เรื่องการสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม paint คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1. นายศุภชัย จิตราวุธ
2. นางสาวอันนิช เจ๊ะแห
3. นายวัชระ กุลศรี
ชมเชย 3-12 เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1. นายสุพศิน เงินส่ง
2. นางสาวสิริกัญญา แสนกัลป์
3. นายจตุพล ไม้เรียง
ชมเชย 3-16 การเขียนโฆษณา ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นางสาวอนุสรา โครงเซ็น

 

กิจกรรมและกำหนดการ
การประกวด “เรื่องเล่าดิจิทัล การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning Using ICT)
ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม (Constructionism) ระดับภูมิภาค ประจำภาคกลางและภาคใต้”