ภาคใต้: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปี 2561

ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561
การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism
ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทที่ 3 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ  จำนวน 10 เรื่อง

รางวัลที่ได้รับ ชื่อเรื่อง วิชา ระดับชั้น หน่วยงาน ผู้จัดทำ
ทองแดง มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่องรู้เท่าทันสื่อด้วยโปรแกรม Piktochart วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา
ปีที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางสาวยุพาภรณ์ เรืองสวัสดิ์
นายวงศธร เพชรศรี
นายธนาวัฒน์ รัตนพล
ทองแดง สร้างสรรค์ชิ้นงานด้วย Powtoon (เดินตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ 9) วิชา คอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา
ปีที่ 5
นายแสงสุรีย์  ไชยช่วย
นายธรรมรินทร์  สุขสวัสดิ์
นางสาวฐิติวัลคุ์  คงทอง
ชมเชย เศรษฐกิจพอเพียงในยุค Thailand 4.0  คอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษา
ปีที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางสาวสุวภา โยธาทูล
นางสาวธนิกานต์ ธรรมจิตต์
นางสาวมารีน่า ปราบเภท
ชมเชย การสร้างอินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรม Piktochart เรื่องวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางสาวสุพัชรีย์ ชูแก้ว
นางสาวจิรพรรณ อนุโต นักศึกษา
ชมเชย  รู้เท่าทันความผิดทาง พรบ.คอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม CANVA วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  คอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษา
ปีที่1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นายสุรศักดิ์ รับไทรทอง
นางสาวกัลยรัตน์ เกตุกำพล
นางสาวฉัตริกาญจน์ บุญรัตน์
ชมเชย บ้านสวนในฝันตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ Google AutuDraw  คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา
ปีที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นายวิทยา วารุท
นางสาวกนกวรรณ ทองรักจันทร์
ชมเชย การใช้ไอซีทีจัดการเรียรู้ด้วยโครงการ PBL Using ICT เรื่อง การทำแป้งโดว์ อนุบาล 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นางสาวปอริญา สัมฤทธิ์
นายสิทธิพร รอดสั้น
ชมเชย การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ PBL เรื่อง “การทำกระถางต้นไม้จากขวดน้ำพลาสติก” อนุบาล 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นางสาวปทุมา  ประพันธ์วงศ์
นางสาวรัญชิดา  จันทวัญ
ชมเชย สืบสานศิลป์ ถิ่นใต้ เมืองนครฯ (โดยใช้สื่อออนไลน์ visme) คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา
ปีที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นายชวัลวิทย์ พิณเขียว
นายปธานิน ยุเหล็ก
ชมเชย เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มที่ตัวฉัน โดยใช้โปรแกรม Sketchpad นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา
ปีที่ 6
นางสาวณาฐยา ทองห่อ
นางสาวอริศรา จารชฎา
นางสาวจรัสศรี ทองมาก