ประกาศผลรางวัล ครั้งที่ 3

ประกาศผล
การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล (Digital Storytelling)
“การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism”ประจำปี 2559-2560

ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

– ภาคเหนือ ณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม คลิก
– ภาคกลาง และภาคใต้ ณ ม.ราชภัฏเพชรบุรี คลิก
– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ม.ราชภัฏมหาสารคาม คลิก