ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปี 2561

ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 – 2560
การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ประเภทที่ 1 ครูในโรงเรียนทั่วไป จำนวน 3 เรื่อง

รางวัลที่ได้รับ ชื่อเรื่อง วิชา ระดับชั้น หน่วยงาน ผู้จัดทำ
ทอง การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม หัวข้อ การสร้างโมเดล 3 D ด้วยโปรแกรม Sketch up เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน บ้านเต้าปูนหาย นายจักรกฤษณ์  แก้วมงคล
ทอง กิจกรรม Hidden angles in our school คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน อุดรคริสเตียนวิทยา นางสาวกษมน พาณิชกระจ่าง
เงิน สถิติเบื้องต้น คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง นายวันชัย ราชวงศ์

 
ประเภทที่ 3 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ  จำนวน 5 เรื่อง

รางวัลที่ได้รับ ชื่อเรื่อง วิชา ระดับชั้น หน่วยงาน ผู้จัดทำ
เงิน การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร  วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1.นางสาวระพีพรรณ แดนดี
2.นางสาวลลิตา ศุภดิษฐ์
3.นางสาวสุดารัตน์ จอมหงษ์
ทองแดง how to make a salad roll ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1.นายธนาธิป วังคะฮาด
2.นางสาวศิริทิพย์ ยิ่งไพบูลย์สุข
ทองแดง เด็กๆจะเดินทางไปสถานที่ต่างๆ โดยใช้ยานพาหนะชนิดใด ระดับชั้นปฐมวัย (อายุ3-5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1. นางสาวสโรชา ศิริปี
2. นางสาวณัฐนันท์ บัวงาม
3. นายวัฒนชัย โสดี
ทองแดง สบู่ล้างมือทำอย่างไร อนุบาล 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1.นางสาวสุภัสสร บุญฤทธิ์เดช
2.นางสาวอัญญิกา จันดารักษ์
ชมเชย สัตว์มีกระดูกสันหลัง  วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายวิทยา รัตนะวัน