กิจกรรม “การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านทักษะภาษาไทยให้กับนักเรียนมัธยมศึกษา”โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม (จังหวัดศรีสะเกษ) ปี ๒๕๖๒ ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1568787612517

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อพัฒนาความสามารถของครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ ให้ครูได้นำบทเรียนเสริมการอ่าน จำนวน ๑๗๑ เรื่อง ในสาขาวิชา มนุษยศาสตร์, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, สังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเกษตรศาสตร์ มาทำกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านให้แก่นักเรียนมัธยมของตนเองได้ โดยพัฒนาทักษะในการอ่านคือ การอ่านจับรายละเอียด การอ่านจับประเด็นหลัก และการอ่านตีความ

มูลนิธิฯ ร่วมกับ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย: กิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการอ่าน (ศรีสะเกษ) ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ทั้งนี้ ขอให้ครูผู้เข้าร่วมโครงการ ทำการคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และจัดให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) เพื่อนำผลคะแนนที่ได้มาใช้ประกอบในการอบรมในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ขอความกรุณาทุกท่าน ส่งผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนมาให้ทางโครงการฯ ภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางไลน์กลุ่มครูภาษาไทย (ศรีสะเกษ) หรือทางอีเมล์ผู้ประสานงาน และศึกษาแผนการดำเนินงานตามปฎิทินกิจกรรมที่กำหนดต่อไป

1. เอกสารโครงการ
1.1 ข้อเสนอโครงการ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
1.2 ปฏิทินกิจกรรมและแผนการดำเนินงาน (ดาวน์โหลดเอกสาร)

2. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
2.1  คำชี้แจงในการทำแบบทดสอบก่อนเรียน
2.2  Pre Test (ปริยัติ 62) กระดาษคำถาม
2.3  Pre Test (ปริยัติ 62) เฉลย
2.4  ตารางบันทึกคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา
3.1 บทอ่าน 63 เรื่อง (บทอ่าน, คำถาม, เฉลย)
3.2 บทอ่าน 108 เรื่อง (บทอ่าน, คำถาม, เฉลย)
3.3 ตารางบันทึกพัฒนาการในการอ่านของนักเรียนรายบุคคล 
3.3 ตารางคำนวณคะแนนพัฒนาการ : เปรียบเทียบผล pre-test และ post-test ของนักเรียน

4. การส่งงาน
4.1 ข้อตกลงเบื้องต้น
4.2 คู่มือ-วิธีส่งงานขึ้น Drive
4.3 Drive ส่งงาน

5. เอกสารประกอบการอบรม
5.1  ตารางบันทึกต่าง ๆ (pre-post)
5.2  เกณฑ์การพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในแต่ละประเภทคำถาม
5.3  รายละเอียดบทอ่าน 63 เรื่อง
5.4  รายละเอียดบทอ่าน 108 เรื่อง
5.5  สมุดบันทึกฝึกฝนการอ่าน
5.6  ตารางบันทึกพัฒนาการในการอ่านของนักเรียน
5.7  รายงานผลการดำเนินงาน (รายงวด)   word.doc
5.8  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

กิจกรรม “การพัฒนาความสามารถในการอ่านให้แก่นักเรียนมัธยม” โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม ปี 2562 ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1558590355701

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสถาบันภาษาไทยสิริธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรม “การพัฒนาความสามารถในการอ่านให้แก่นักเรียนมัธยม” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้นำ “บทเรียนเสริมการอ่าน” มาทำกิจกรรมพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจให้กับนักเรียนมัธยมของตนเอง และเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในทักษะการอ่านคือ การอ่านจับรายละเอียด การอ่านจับประเด็นหลัก และการอ่านตีความ

มูลนิธิฯ ร่วมกับ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการอบรมกิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการอ่านให้แก่นักเรียนมัธยม ครั้งที่ 1 : การเลือกชุดบทอ่านและจัดทำแผนพัฒนานักเรียน ในวันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา วัดพระแก้ว ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งนี้ ครูผู้เข้าร่วมโครงการ ทำการคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน และจัดให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เพื่อนำมาใช้ในการอบรมครั้งนี้ ทั้งนี้ กรุณาส่งผลการทดสอบก่อนเรียนให้แก่มูลนิธิฯ ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hrhit@nstda.or.th

1. เอกสารโครงการ
1.1 กิจกรรม 1 สร้างบทเรียนเสริมการอ่าน (เอกสาร กิจกรรมสร้างบทอ่าน)
1.2 กิจกรรม 2 พัฒนาทักษะการอ่านให้แก่นักเรียนมัธยม (เอกสาร กิจกรรมพัฒนาการอ่าน)

2. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
2.1  คำชี้แจง
2.2  แบบทดสอบ
2.3  เฉลยแบบทดสอบ
2.4  ตารางกรอกคะแนน

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา
3.1 บทอ่าน 63 เรื่อง (บทอ่าน, คำถาม, เฉลย)
3.2 บทอ่าน 108 เรื่อง (บทอ่าน, คำถาม, เฉลย)
3.3 ตารางบันทึกพัฒนาการการอ่านของนักเรียนรายบุคคล (กลุ่มสร้าง)
– ตารางบันทึกเดิม แต่ปรับจากไฟล์ word เปลี่ยนเป็นไฟล์ excel เพื่อสะดวกกรอกข้อมูล
3.4 ตารางบันทึกพัฒนาการในการอ่านของนักเรียนรายบุคคล (ภาพรวม)
– ตารางบันทึกใหม่ ซึ่งจะมีตารางสำหรับสรุปรวม กับ ตารางสำหรับบันทึกรายคน
โดยตารางนี้จัดทำเบื้องต้น 5 คน (1 คน 1 sheet) ครูสามารถเพิ่มตาราง (sheet) ได้เรื่อยๆ
3.5 ตารางคำนวณคะแนนพัฒนาการ : เปรียบเทียบผล pre-test และ post-test ของนักเรียน

4. การส่งงาน
4.1 ข้อตกลงทำงาน – กลุ่มสร้างบทอ่าน
4.2 ข้อตกลงทำงาน – กลุ่มพัฒนาทักษะอ่าน
4.3 Drive ส่งงาน (กิจกรรมสร้างบทอ่าน, กิจกรรมพัฒนาการอ่าน)
4.4 คู่มือ-วิธีส่งงานขึ้น Drive

Protected: บทอ่าน ในกิจกรรม“พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม”

This content is password protected. To view it please enter your password below: